...

De erkenning van verwante personen of anderen die de zorgbehoevende doorlopend hulp en bijstand biedt, past binnen het regeerakkoord. Over het voorontwerp wordt nog advies gevraagd aan diverse instanties: de Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen, de Federale Adviesraad voor ouderen, de Hoge Raad voor personen met een handicap - en aan de sociale partners uit de non-profitsectorHet statuut moet verder ook nog ingevuld worden. Die invulling omvat een definitie van specifieke categorieën, de ondersteuning die wordt gegeven, de gevolgen van het statuut,... Er werd al overleg gepleegd met heel wat partners, en de invulling moet nu verder gebeuren in overleg met de gemeenschappen.