...

De nationale raad van de Orde der artsen kreeg de vraag of een huisarts een patiënt waarvan het globaal medisch dossier door een andere huisarts wordt beheerd, mag weigeren als de afspraak wordt geboekt louter om persoonlijke redenen van de patiënt. Daarbij spelen verschillende overwegingen.Recht op vrije keuzeDe patiënt heeft recht op vrije keuze van de arts en recht op wijziging van deze keuze. Wanneer het online-agendasysteem het voor niet gekende of niet GMD-patiënten mogelijk maakt een afspraak te boeken, weet de huisarts niet altijd voor welke reden(en) de patiënt op consultatie komt. Die redenen kunnen uiteenlopend en gerechtvaardigd zijn: het vragen van een second opinion, het verhinderd zijn van de GMD-houdende huisarts, de wens om van GMD-houdende huisarts te veranderen, de aanwezigheid van een hoogdringende pathologie, enz. De huisarts mag een patiënt bijgevolg niet weigeren louter omwille van het feit dat het globaal medisch dossier wordt beheerd door een andere huisarts.Daarnaast heeft een huisarts verschillende wettelijke en deontologische verplichtingen, zoals de wettelijke hulpverleningsplicht bij hoogdringende pathologie, het verzekeren van de continuïteit van de zorg, het vervangen van verhinderde collega's en de deelname aan de medische permanentie. Anderzijds heeft de huisarts aandacht en zorg voor zijn eigen gezondheid en streeft hij naar een evenwicht tussen zijn beroepsactiviteiten en zijn privéleven. De huisarts kan een relatie met een patiënt toezeggen, weigeren of beëindigen, rekening houdend met de wettelijke en deontologische plichten. De weigering wordt duidelijk gecommuniceerd aan de patiënt.Telefonische navraagDe Orde adviseert daarom om het online-agendasysteem enkel beschikbaar te stellen voor gekende patiënten of GMD-houdende patiënten. Aan ongekende patiënten kan worden gevraagd telefonisch contact op te nemen, zodat de arts de reden voor de consultatie voorafgaand kan nagaan. Indien de reden van de patiënt om bij een andere huisarts een afspraak te maken louter organisatorisch is, bijvoorbeeld omdat de GMD-houdende huisarts binnen een redelijke termijn alleen beschikbaar is op een tijdstip dat minder goed uitkomt voor de patiënt, kan deze eerste de ongekende patiënt weigeren.