...

Een niet-wilsbekwame demente patiënt kan niet actief deelnemen aan de beslissing om euthanasie uit te voeren, begrijpt de intentie van de arts amper en stemt er niet bewust mee in. "Euthanasie is dan strijdig met ethische principes zoals respect voor de autonomie van de patiënt", aldus de professoren in de tekst die dinsdagavond aan de KU Leuven werd voorgesteld.Dat de betrokkene vooraf schriftelijk toestemming gaf voor euthanasie als hij dement zou worden, doet niet terzake. Het is bijzonder moeilijk de inhoud van de vraag correct toe te passen op de omstandigheden van dat moment. Wat wilsbekwame adolescente minderjarigen betreft, wordt gepleit voor strengere voorwaarden voor een euthanasie dan voor volwassenen vermits een objectief oordeel over wilsbekwaamheid met onderscheidingsvermogen bij minderjarigen uiterst moeilijk is. De professoren willen het toepassingsgebied beperken tot minderjarigen die terminaal ziek zijn en ondraaglijk lijden en euthanasie door een ander wordt aangevraagd en uitgevoerd "vanuit een gedeeld besef van medische onmacht".Ook voor patiënten die ondraaglijk lijden door een psychiatrische aandoening is er eerder nood aan bijkomende beperkingen dan aan verruiming van het wettelijk kader. Aangezien het bij dergelijke euthanasieverzoeken doorgaans gaat om een niet-terminale fase van het ziekteproces zijn bijkomende criteria vereist.De professorengroep denkt hierbij aan een minimumtermijn van één maand tussen verzoek en uitvoering en het raadplegen van een tweede arts die psychiater is om de vraag correct te beoordelen. De professoren willen een wet voor een juridische regeling voor 'medische begeleide zelfdoding'. In tegenstelling tot Nederland regelt de Belgische wet dat nog niet.