...

Het zogenaamde 'Lentepakket' waarmee Vandenbroucke uitpakt, bestaat uit twee luiken: een bedrag van 30 miljoen euro voor de financiering van huisartsen en huisartspraktijken, en een bedrag van 25 miljoen voor een betere samenwerking tussen huisarts en psycholoog.Steun voor huisarts en praktijkenHet eerste luik staat vandaag op de agenda van het Verzekeringscomité van het RIZIV, waarin zorgverleners en ziekenfondsen zitting hebben. Het bestaat uit vier deelbudgetten.Een eerste deelbudget van 16,7 miljoen euro is bestemd voor een eenmalige tussenkomst voor opleidings-, werkings- en infrastructuurkosten die huisartspraktijken hebben bij de eerste aanwerving van ondersteunend personeel zoals een administratieve medewerker, een praktijkassistent of een praktijkverpleegkundige. De tegemoetkoming zal afhankelijk van het aantal aanvragen, tussen 5.000 en 7.500 euro liggen. 4.872 solo- en 605 groepspraktijken komen voor deze premie in aanmerking, omdat ze nog geen personeel hebben. Praktijken die al personeel tewerkstellen krijgen een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming van minstens 3.796 euro.Een tweede deelbudget (2,26 miljoen euro) is bedoeld om jonge huisartsen aan te trekken in gebieden met een huisartsentekort. Het kan gaan om aanmoedigingspremies en/of bijkomende verplaatsingsvergoedingen, bijkomende vergoedingen aan haio's die op vrijwillige basis extra wachten verrichten, of andere maatregelen om haio's en stagemeesters in deze gebieden te ondersteunen. De interuniversitaire centra (één Vlaams en één Waals) moeten definiëren wat huisartsarme zones zijn, en welke concrete maatregelen genomen worden.Ruim 9 miljoen euro is er voor de verdubbeling van het beschikbaarheidshonorarium tijdens de weekends en op feestdagen. Dit is al al van toepassing sinds 1 januari 2024 maar wordt nu reglementair verankerd. Het vierde deelbudget van bijna 2,5 miljoen euro gaat naar een verhoging van de jaarlijkse forfaitaire vergoeding per GMD voor jongere en oudere chronisch zieke patiënten, tot 44,24 euro. Het gaat om een verhoging voor 321.005 patiënten.Psycholoog bij de huisartsHet tweede luik moet de samenwerking tussen huisarts en psycholoog verbeteren. "Het mentaal welzijn van patiënten slorpt vandaag veel tijd van de huisarts op", zegt Vandenbroucke. "Klinisch psychologen kunnen nu al aan de slag bij huisartsen, in het kader van de nieuwe conventie voor psychologische zorg in de eerste lijn. Maar we willen psychologen nog meer integreren in de praktijk van de huisarts en voorzien daar een belangrijk bijkomend budget voor." Concreet kunnen huisartsen of huisartspraktijken begin april intekenen op een oproep om ondersteuning te krijgen. Een klinisch psycholoog of orthopedagoog kan dan een aantal uren per week aan de slag gaat om de huisarts te ondersteunen in zijn praktijk.Zoals ondermeer Thomas Gevaert (ASGB) op X aanhaalt, zijn niet alle delen van Lentepakket nieuw beleid of extra budget. '"Dit is grotendeels onderhandeld binnen het budget gezondheidszorg, meer bepaald binnen het budget van de artsen. De middelen voor dit Lentepakket komen grotendeels uit de indexmassa: zorgverstrekkers kunnen binnen hun budget onderhandelen om lineair honoraria te indexeren - zoals loontrekkenden - of een deel van die indexmassa te gebruiken voor nieuwe initiatieven. Zo is er in het akkoord 22-23 16,5 mio vrijgemaakt voor praktijkondersteuning huisartsen én gefinancierd met indexmassa (dus minder indexatie honoraria). Maatregelen zoals praktijkondersteuning zijn uitgewerkt door huisartsen, mutualiteiten en Riziv."