...

Nieuwe kandidaten worden gevraagd een aangetekende brief met curriculum vitae naar de voorzitter van de Kamer sturen. Dat moet binnen de 30 dagen dagen gebeuren, te tellen vanaf de publicatiedatum in het Staatsblad - dat is vandaag 19 juni.Het gaat om de tweede oproep voor de 'Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie'. Een eerste oproep werd op 16 maart van dit jaar gelanceerd.Kandidaten die toen tijdig een dossier voor hun kandidatuur hebben ingediend, moeten dat niet opnieuw doen. Er zijn evenwel nog steeds onvoldoende kandidaten voor de categorieën artsen (inclusief hoogleraars), hoogleraars recht of advocaten.De Evaluatiecommissie beoordeelt de euthanasieaangiften. Ze brengt om de twee jaar verslag uit aan de Kamer (vroeger de Senaat) met statistieken, een evaluatie van de toepassing van de wetgeving, en eventueel adviezen voor aanpassing van de wet.De commissie telt 16 effectieve leden - acht artsen, waarvan minstens de helft hoogleraar zijn, vier advocaten of hoogleraars recht. Ze telt ook vier vertegenwoordigers van "kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten" (maar voor deze laatste categorie worden geen nieuwe kandidaten meer gezocht). Er worden eveneens plaatsvervangende leden benoemd.De commissie telt evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden, en iedere taalgroep moet van beide seksen minstens drie leden tellen.De leden van de Commissie worden per KB benoemd voor vier jaar - de Kamer draagt een dubbele lijst voor met oog op de pluralistische samenstelling.Kandidaturen worden verstuurd naar de Voorzitter van de Kamer, Paleis der Natie, 1008 Brussel. Uit de stukken die worden bijgevoegd moet blijken bij welke categorie (artsen, juristen,...) de kandidaat hoort.