...

De hervorming van de nomenclatuur - die een onderdeel is van de hervorming van de financiering van ziekenhuizen - moet onder meer leiden tot een betere afbakening van het professionele gedeelte van het honorarium voor een prestatie, en van het gedeelte dat dient om de bijhorende kosten te dekken. Het laatste akkoord artsen-ziekenfondsen bevatte een ruime passage over het verloop van die hervorming.Daarin werd ook een fast track voor de klinische biologie (en daarnaast bepaalde onderdelen van de medische beeldvorming) vastgelegd. Uit de MAHA-analyse en "de werkzaamheden van de onderzoeksequipe" zou immers naar voren komen dat er een overschot is op de honoraria voor klinische biologie die ziekenhuizen aanwenden voor het dekken van andere kosten of het betalen van "vergoedingen buiten de sector van de klinische biologie".Die werkwijze weerspiegelt evenwel geen adequate en doelmatige financiering, stelt het akkoord. In 2022 moet - met peillaboratoria in de ziekenhuis- en de privésector - de kostenstructuur van de verstrekkingen klinische biologie beter worden bepaald (er is overigens een uitzondering gemaakt voor de moleculaire biologie).Vanaf 2023 moet dat een tot een meer uniforme, objectieve en transparante besteding van deze middelen leiden, met minder praktijkvariatie, zodat "de betrokken honorariummarge die wordt vrijgemaakt, binnen de sector kan worden gereaffecteerd".De begrotingsnota van de Algemene Raad lijkt al door te gaan op die 'reaffectatie'. Het plan van aanpak voor de ziekenhuishervorming omvat een pakket maatregelen binnen de klinische biologie, luidt het daar. Die zullen tweemaal 23 miljoen euro vrijmaken tegen 1 januari 2024. Een eerste pakket van 23 miljoen euro zou dan gaan naar de uitvoering van de New Deal voor huisartsen - in 2023 zou binnen dat plan immers een nieuw organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde worden uitgewerkt.Een even groot pakket gaat naar de artsen-specialisten. Die krijgen ook een soort van New Deal voor de consultaties, het toezicht en beschikbaarheid, het multidisciplinair overleg en de spoedgeneeskunde.De NCAZ krijgt via de voorzitter de opdracht voor dit laatste tegen eind maart 2023 een oriëntatienota voor te bereiden.