...

Het aangevochten KB is van toepassing op ziekenhuizen, met uitzondering van de psychiatrische ziekenhuizen zoals bedoeld in artikel 3 van de Ziekenhuiswet. Artikel 2, 3° van dit besluit omschrijft 'het ziekenhuis' voorts als 'alle campussen van een ziekenhuis of een universitair ziekenhuis die de FOD Volksgezondheid als kritieke infrastructuur heeft geïdentificeerd krachtens artikel 5 van de wet van 1 juli 2011'.Artikel 3 § 1 van het besluit draagt elk ziekenhuis op de beveiligingszones te bepalen op haar campus(sen) door een specifieke beveiligingsbeoordeling te maken. Deze zones kunnen een deel van een campus omvatten dat groter is dan een infrastructuur die aangeduid is als kritiek en dit om rekening te houden met elementen van de ziekenhuiscampus of -campussen die een impact kunnen hebben op de bescherming van deze als kritiek aangeduide infrastructuren.Op grond van artikel 4 moet elk ziekenhuis in staat zijn om alle medewerkers op de campus binnen 15 minuten te alarmeren bij een calamiteit, alsook in het voorzien van een redundant alarmeringssysteem om bepaalde groepen medewerkers te alarmeren die zich buiten het ziekenhuis bevinden. Met `redundant' wordt bedoeld een systeem dat in geval van nood onafhankelijk van de eigen IT-infrastructuur kan instaan voor een dergelijke alarmering.Elk ziekenhuis dient voorts in staat te zijn, bij detectie van dreiging, bij acuut gevaar of op last van de bevoegde autoriteiten, binnen de 30 minuten: a) alle toegangen op gebouwniveau af te sluiten; b) de perimeter rond de site op autonome wijze af te sluiten, dat wil zeggen zonder versterking van politiediensten en c) een crisisteam te activeren om verdere beveiligingsmaatregelen te nemen zonder dat dit crisisteam binnen het gestelde tijdsinterval ter plaatse moet zijn.Tot het intern noodplan, gekend als het ziekenhuisnoodplan, behoren maatregelen voor de instandhouding van de kritieke activiteiten van de instelling gedurende minimaal 96 uur, hetzij met eigen middelen, hetzij met middelen van derden die vooraf worden vastgelegd.