...

In de diabetesconventie zijn zo een 80.000 patiënten opgenomen. Het aantal zorgtrajecten voor type 2-diabetes klokte in 2013 af op 32.276 patiënten. Het Kartel/ASGB schat dat er daarnaast nog een groep is van 350.000 type 2-patiënten bestaat. Ze vertonen, mag men aannemen, nog maar een beginstadium van de aandoening en hebben geen insuline nodig.Maar het hoeft geen betoog dat preventie in deze groep zeer belangrijk is. Ze zou dan ook beter toegang krijgen tot educatie, inclusief voedings- en bewegingsadvies. Ook uit de wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten kwam dat naar voren als een van de voorname conclusies.Sterk onderbenut Deze groep kan natuurlijk gebruikmaken van de diabetespas. Die geeft een patiënt met type 2-diabetes toegang tot dieetadvies en een podologische controle. De patiënt krijgt voor deze consultaties een tegemoetkoming. De huisarts gebruikt de pas als middel om de patiënt beter te volgen en krijgt daarvoor een vergoeding van een kleine 20 euro (nomenclatuurnummer 102852). Maar de diabetespas is al jaren onderbenut, zo benadrukt Kartel-voorzitter Reinier Hueting.In 2004-2005 werd meer dan anderhalf miljoen euro opzijgezet voor deze maatregel. Maar in 2013, bijvoorbeeld, waren er nog maar een goede 42.000 patiënten met diabetespas. De uitgaven bedroegen 809.000 euro. "Het budget blijft onderbenut, en ook het potentieel van de diabetespas", stelt dr. Hueting vast.Verdubbel honorarium Kartel/ASGB stelt daarom voor het honorarium voor de diabetespas te verdubbelen tot 40 euro. De houder van de diabetespas krijgt dan ook een tegemoetkoming voor bewegingsadvies en diabeteseducatie - individueel of in groep.Daarbovenop stelt het Kartel/ASGB voor de huisarts een vergoeding te geven van 45 euro voor het verzamelen van gegevens over diabetespas-patiënten in het GMD en het delen van die gegevens met andere zorgverleners (hierbij inbegrepen: het ter beschikking stellen van anonieme resultaten voor wetenschappelijk onderzoek).De educatie kan georganiseerd worden op het niveau van de Lokale Multidisciplinaire Netwerken. Reinier Hueting: "Dat is ook het meest geëigende niveau."Het Kartel zou ook de endocrinoloog, tegen een vergoeding, willen betrekken bij de LMN-activiteiten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op het vlak van het organiseren van navorming onder de vorm van EB-updates voor huisartsen, coaching van de educatoren, bespreken van de kwaliteitsdata in de regio, advies 'op afstand' aan patiënten, enzovoort.Extra budgetten Deze maatregelen zouden uiteenlopende gunstige effecten bewerkstellingen. Type 2-patiënten worden van bij de diagnose van diabetes ondersteund voor het aanpassen van de levensgewoonten. De positieve energie op het niveau van de LMN wordt extra benut. Het GMD wordt gepromoot; huisartsen ertoe aangezet om de gegevens correct elektronisch te registreren. Op LMN-niveau ontstaat de mogelijkheid om kwaliteitscontrole en benchmarking uit te voeren, en regionale protocollen op te stellen.Dat vraagt natuurlijk wel wat bijkomende budgetten. Het extra honorarium voor het delen van de gegevens, bijvoorbeeld, zou tussen 5,6 en 6,7 miljoen euro kosten - ervan afhankelijk of 75% dan wel 100% van de huisartsen hieraan deelneemt.Het Kartel (ASGB samen met GBO en MoDeS) diende een nota in bij de Technische Geneeskundige Raad, die nu onderzoekt of en hoe dit voorstel kan worden meegenomen bij de onderhandelingen over een nieuw akkoord.