...

"De consultaties, niet alleen van huisartsen maar ook van specialisten, verdienen het meest aanmoediging", stelt Hueting. "Die kregen de volledige index". "De consultaties van specialisten willen we opwaarderen opdat deze artsen in het ziekenhuis zouden blijven en zich aan de afgesproken tarieven zouden houden. De algemeen internisten zijn het eerst aan de beurt." Vanaf 1 april wordt een consultatie bij deze artsen 45 euro waard."Dat de door toepassing van artikel 107 vrijgekomen toezichtshonoraria gebruikt zullen worden om psychiaters beter te belonen voor het werk met mobiele teams, juicht het Kartel toe. "De psychiaters zijn voor ons een belangrijke groep. Bvas moet niet doen alsof zij alleen hiervoor hebben geijverd."WachtpostenHet nieuwe akkoord schept meer financiële zekerheid voor de huisartsenwachtposten. "Dat was nodig na de vage verklaringen hierover deze zomer (toen de beleidscel van de minister van de minister van Volksgezondheid de conclusies uit de audit formuleerde, nvdr). Om de samenwerking tussen wachtposten tot stand de brengen komt er een professionele coördinatie."Geïntegreerde premie"Door het GMD niet te indexeren leveren de huisartsen ook hun bijdrage om de vooropgestelde bezuiniging te realiseren - de overschrijdingen te corrigeren. Het Riziv gaf na het onderzoek van vorig jaar veel GMD's een onvoldoende. Maar er komen wel incentives om artsen aan te moedigen een aantal zaken meer gestructureerd bij te houden. De ziekenfondsen zullen hun leden volgend jaar aansporen om bij hun huisarts een GMD te openen.""De huisarts kan zijn praktijkpremie met tot 2.500 euro verhogen wanneer het GMD aan bepaalde criteria beantwoordt. De huisarts kan met de geïntegreerde praktijkpremie tot 6.000 euro winnen - wat nog een stuk meer is dan vorig jaar." Nog eens 2.500 euro kan de huisarts verdienen als hij bepaalde targets voor Mycarenet haalt. "Het voordeel van dit akkoord is dat de items bij wijze van voorbeeld worden genoemd - het akkoord legt dat niet al vast. We zijn nu niet verplicht de huisarts targets op te leggen voor diensten die pas later beschikbaar komen en nog niet goed blijken te werken."Huisartsgeneeskunde"De vaste basispremie gaat omlaag en zal nog maar 1.000 euro bedragen. Mijn syndicaat houdt vast aan een vaste premie voor de basiskosten die elke praktijk heeft. De voorwaarden voor de basispremie reserveren deze bedragen voor echte huisartsen, die een minimum aantal patiënten hebben en deelnemen aan de wachtdienst. Het geld van premies moeten niet gaan naar artsen die 's avonds soms nog enkele patiënten zien.""Er wordt vanaf 2019 een aanzet gegeven voor de automatisch verlenging van het GMD - iets waar ons syndicaat al jaren voor ijvert. Voor patiënten met een GMD zou de derdebetalersregeling niet langer verboden zijn." De nieuwe criteria en streefcijfers voor de MyCarenet-diensten en het GMD moeten op 1 april 2018 vastliggen.Andere punten"In het akkoord staat nog maar eens dat het accrediteringsforfait meer gewicht zal krijgen vanaf 2019. Het is wel al de vierde keer dat een akkoord dat in het vooruitzicht stelt. Dat legt de lat niet alleen gelijker voor de verschillende specialisten - je kunt het forfait ook moduleren naargelang de arts aan bepaalde criteria voldoet. Maggie De Block heeft daar al een voorschot op genomen door reumatologen die meer biosimilars voorschrijven ook een hogere accreditering te geven.""We zijn ook verheugd dat elementen uit de voorstellen die ons syndicaat met professor Lieven Annemans heeft uitgewerkt, overgenomen worden om de nomenclatuur te herzien. Een plan van aanpak zou er eind maart komen. De ziekenhuisfinanciering herzien zonder de nomenclatuur aan te pakken is half werk."