...

De wet van 10 april 2014 (houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg) legt een programmatie vast voor zware apparatuur gebruikt bij medische beeldvorming: PET, CT, MRI, SPECT,... (In de Artsenkrant van vrijdag kon u nog lezen hoe een aantal buiten het ziekenhuis werkende radiologen tevergeefs hadden geprobeerd deze wetgeving aan te vechten voor het Grondwettelijke Hof.)Ioniserende stralingDe wet is afhankelijk van een aantal uitvoeringsbesluiten. Vrijdag keurde de ministerraad een KB goed dat de bepaalt hoe de gegevens van zware medische apparatuur aan de minister moeten worden gecommuniceerd.De bedoeling is dat er een kadaster wordt aangelegd van deze apparatuur, zodat de FANC (het federaal agentschap voor nucleaire controle) en het Riziv controle kunnen houden op het gebruik van deze apparatuur. Deze maatregel past binnen de programmatie van deze dure apparatuur, en een beleid om de blootstelling aan ioniserende straling van de bevolking te beperken."We willen de stralingbelasting voor onze bevolking verminderen en daarom moeten er meer NMR- en minder CT-onderzoeken gebeuren", verklaart de minister. "Om deze verschuiving te realiseren, moeten we eerst een correct beeld hebben van alle zware medische apparatuur die in ons land aanwezig is."Meer toestellen nodigZe verwijst daarbij naar de Interministeriële Conferentie van 24 februari vorig jaar, die pleitte voor een uitbreiding van de MRI-capaciteit om ervoor te zorgen dat er minder CT-onderzoeken zouden gebeuren.Op deze IMC werd ook besloten dat er meer PET-scans in ons land moeten komen, omdat het aantal indicaties voor dit onderzoek toeneemt.Maar volgens Marc Moens zijn er sinds dat IMC nog geen MRI- of PET-toestellen in Vlaanderen bijgekomen. Hij hoopt dat het instellen van het kadaster en de programmatie de uitbreiding van het aantal toestellen niet in de weg staat."Vlaanderen dreigt anders geconfronteerd te worden met een dramatatisch tekort aan mogelijkheden voor patiëntenonderzoek," vreest hij. Het huidige aantal PET-toestellen in ons gewest volstaat niet om aan de verwachte behoefte voor PET-scans te voldoen. De erkenning van deze zware medische apparatuur is na de zesde staatshervorming overigens een bevoegdheid van de Gemeenschappen.