...

"Het voorstel voor de New Deal met de huisartsen van minister Vandenbroucke betrof vijf pijlers", legt dokter Vanhoof uit. "1) Een betere spreiding van huisartsenpraktijken met aandacht voor de huisartsarme zones, 2) het tegengaan van de administratieve overbelasting, 3) de toegankelijkheid van de zorg verbeteren (derdebetalersregeling), 4) praktijkondersteuning en 5) een nieuw model voor praktijkfinanciering. "De Reflectiegroep over de New Deal van professor Ann Van den Bruel en professor Jean-Luc Belche behandelde de laatste twee onderwerpen. Het eindrapport dat beide hoogleraren maandag 6 maart op de Nationale Commissie voorstelden gaat dan ook alleen daarover."Derde weg"Met het voorstel van de Reflectiegroep zouden we gaan naar drie financieringsmodellen voor de huisartsgeneeskunde. Naast het capitatiemodel, dat is de forfaitaire geneeskunde met 4,5% van de huisartsen, en het prestatiemodel, dat is het model dat de meeste artsen volgen, zou er een derde model komen.""Daar bestaat 40% à 45% van het inkomen van de huisarts uit capitatie, en 40% à 45% komt uit prestaties. Voor de capitatie in dit model komt er een nieuw GMD - de (hogere) vergoeding daarvan zal afhankelijk zijn van de zorgzwaarte en de leeftijd van de patiënt.""Voor het prestatiegebonden gedeelte zal een consultatie bijvoorbeeld geen 30 euro meer kosten. Maar de juiste bedragen moeten nog bepaald worden, waarbij men zoekt naar een evenwicht zodat huisartsen in het nieuwe model niet meer inkomen gaan genereren maar ook niet minder dan in de andere modellen."Ondersteuning"De redenen waarom huisartsen in een nieuw model zouden willen stappen, zo blijkt uit bevraging, is opdat ze taken zouden kunnen delegeren naar een praktijkassistent of -verpleegkundige, en hun werkweek op een betere manier indelen. Maar een grote bekommernis is dan dat dat zeker niet mag leiden tot inkomensverlies.""De overblijvende 10% tot 15% van het artseninkomen zou gaan naar ondersteuning voor het engageren van een praktijkmanager of een praktijkassistent/-verpleegkundige. Die moet zorgen dat de huisarts zich beter kan toeleggen op zijn basistaken. Dit derde financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde zou een instrument moeten zijn om te gaan van een reactieve naar een meer proactieve geneeskunde.""De bedoeling is dat de arts meer tijd krijgt doordat hij taken delegeert, en dat hij dus meer patiënten zal kunnen opvangen. Maar of dat zo is zal in de realiteit moeten blijken."Bedenkingen"Wie kan instappen in dit nieuwe model? Het wordt immers geen verplichting, men zal ervoor kunnen kiezen. Dat wordt gereserveerd voor een huisartspraktijk of een netwerk van huisartsen. Een soloarts kan instappen in het model, op voorwaarde dat hij aansluit bij een netwerk.""Het is gereserveerd voor conventioneerde artsen - wat bij ons wel vragen oproept. Bvas is er voorstander dat het model ook open staat voor niet-geconventioneerde artsen - net zoals de prestatiegebonden geneeskunde. De huisarts moet de vrije keuze behouden van het financieringsmodel dat hij hanteert.""Voor ons is ook belangrijk dat, wanneer een patiënt een GMD afsluit met de huisarts, dat minstens voor een jaar is. Het nieuwe GMD in het derde model, dat vergoed wordt naargelang de zorgzwaarte, zou trimesterieel worden uitbetaald. We moeten vermijden dat er te veel concurrentie bestaat om een GMD van een dergelijk kaliber af te sluiten. Dus al worden GMD-vergoedingen om de drie maanden uitbetaald, de inschrijving moet zeker één jaar geldig blijven. Dat is ook belangrijk voor de continuïteit.""Men wil het systeem opvolgen aan de hand van outcome-parameters. De vraag is hoe men dat gaat meten."Vragen"Er zijn nog een heel pak vragen te beantwoorden. Dit voorstel lost ook lang niet alle problemen in de eerste lijn op. Maar het is een instrument om een aantal heikele kwesties aan te pakken. Zoals het delegeren van taken door de huisarts.""Maar ook hier rijzen er nog vragen. Gaat men met het huidige tekort aan krachten mensen vinden om deze ondersteunende profielen in te vullen? Hoe gaat het takenpakket van de praktijkassistent eruitzien. Hij moet instaan voor de administratie, de front desk, het onthaal maar krijgt daarnaast enkele welomschreven taken. Je moet zien dat die niet met de expertise botsen van onze praktijkverpleegkundigen."EvenwaardigheidStaat Bvas positief tegenover het voorstel van de Reflectiegroep? "We hebben duidelijk al een aantal bedenkingen verwoord. We moeten zeker klaarheid krijgen over het financieringsmodel. We willen erover waken dat de systemen budgettair gelijkwaardig zijn." "We vinden ook de praktijkondersteuning door bijvoorbeeld de praktijkassistent beperkt mag blijven tot de forfaitaire geneeskunde en tot de nieuwe New Deal-praktijken. Ook de praktijken in het prestatiegeneeskundemodel moeten die ondersteuning krijgen. De drie modellen moeten evenwaardig zijn." "Maar het model uit de New Deal is een instrument om van een reactieve naar een proactieve geneeskunde te gaan - met meer ruimte voor preventie, vroegdetectie en zorg voor chronische patiënten. Of het zo ook zal werken, zal de praktijk moeten uitwijzen.""Volgens ons zal het er toch van blijven afhangen of er voldoende prestatiegebonden incentives blijven. Het model mag er niet toe leiden dat artsen maar een minimum van patiënten per dag proberen te zien. Want zo gaan we naar een zorginfarct."