...

Dat deelt de organisatie van jonge huisartsen mee. Ze willen daarmee bewerkstelligen dat huisartsen de zorg voor hun patiënten kunnen blijven verzekeren, dat ze 'niet-dringende' zorg niet opnieuw gaan moeten uitstellen.Dat de huisartsenpraktijken continu onder druk staan en dat vele huisartsen hieronder psychisch gaan lijden, is de voorbije tijd al genoeg gebleken. Jong Domus verwijst onder meer naar deze getuigenis op de website van Artsenkrant.De administratieve overlast door allerlei attesten die de huisarts gevraagd wordt op te stellen is al lang een probleem. Bij het begin van de crisis kaartte Jong Domus dat met aandrang aan en sommige instanties verleenden hun medewerking.Andere bleven tegenwerken en ondertussen zijn er weer nieuwe attesten bijgekomen.Jong Domus stelt nu voor dat huisartsen volgende acties ondernemen:Alleen nog een uniform ziektebriefje. Geen aparte briefjes meer voor onderwijs, Medex, politie, spoorwegen, schoonmaakbedrijven en andere werkgevers.Het Intermutualistisch College zegt dat ziekenfondsen scans en doorgemailde versies van hun attesten zullen aanvaarden, zolang de handtekening er maar op staat. Jong Domus vraagt dat softwareontwikkelaars het mogelijk maken om een handtekening mee te sturen of dat ziekenfondsen digitaal opgemaakte attesten ook aanvaarden zonder handtekening. Uiteindelijk is het attest toch opgemaakt vanuit het EMD.Huisartsen maken geen quarantaineattesten meer op. Quarantaine is niet zozeer een medisch maar een maatschappelijke kwestie. Contact tracers kunnen even goed het attest maken als een huisarts. Een huisarts kan de verklaring van de patiënt ook niet verifiëren - hij biedt hier geen meerwaarde.Patiënten moeten natuurlijk niet de dupe worden van de affaire. Werkgevers zullen zich ook wat soepeler moeten opstellen. De werknemer kan bijvoorbeeld de sms van de contact tracing tonen. De contact tracers kunnen het attest later opstellen wanneer er een negatieve testuitslag komt. Wanneer een patiënt positief test kan de huisarts wel de zaak overnemen.Huisartsen weigeren om nog paraplu- en geschiktheidsattesten af te leveren. Attesten die niet redelijk zijn, geen wetenschappelijke grond hebben, niet de bekwaamheid van een arts vereisen, enzovoort levert de huisarts gewoon niet meer af. De patiënt kan voor sommige zaken misschien wel terecht bij een sportarts of bij een arbeidsarts. Om zijn patiënt niet in de kou te laten staan, geeft de huisarts hem een 'weigerbriefje'. Jong Domus maakte daarvan een ontwerp op.