...

Zo wordt van de Vlaams minister van WVG voortaan bevoegd voor de uitkering van het kindergeld. Die nieuwe bevoegdheid zal 'ingekanteld' worden in het agentschap Kind en Gezin. Financieel gaat het departement van de CD&V-er Jo Vandeurzen daarmee een heel stuk zwaarder wegen binnen de Vlaamse overheid. Het budget WVG wordt, ook al door de overheveling van middelen voor de ouderenzorg, meer dan dubbel zo groot.Zorgregiodecreet Het woord 'inkantelen' komt geregeld terug in het hoofdstuk WVG van het Vlaamse regeerakkoord. Voor de eerste lijn wordt Vandeurzen bijvoorbeeld voortaan bevoegd voor de kringen, de LMN's, de GDT's, de palliatieve zorgteams,... . Het beleidsvoorbereidende werk dat hiervoor al geleverd werd, kan de minister de eerste jaren zelf in realiteit omzetten.Het Regeerakkoord bepaalt zo dat men voor de eerste lijn zal voortbouwen op het Zorgregiodecreet. De Vlaamse zorgdoelstellingen zullen operationeel worden gemaakt op het regionaal-stedelijke niveau. Op dit niveau vindt ook de brede dialoog plaats tussen de subsectoren van zorg en welzijn. Men waakt er over lacunes en overlappingen in het zorgaanbod.Op het kleinstedelijke niveau organiseert men de ondersteuning van kringen, het multidisciplinaire overleg, en de permanentie van de zorg - het zogenaamde 'mesoniveau' voor de eerste lijn.Voortzetting De nieuwe Vlaamse regering wil een 'kader creëren voor organisatiemodellen voor praktijkvoering in de eerste lijn'. De minister WVG moet onderzoeken hoe het Impulseo-fonds 'nog' betere incentives kan geven.De experimenten met de eerstelijnspsychologische functie die minister Vandeurzen liet financieren, mag hij in de komende jaren proberen uit te breiden - mogelijk geholpen door de erkenning van psychologen en een eventuele terugbetaling.Uiteraard wordt minister Vandeurzen ook bevoegd over het nieuwe 'Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg'.Netwerken Wat de ziekenhuizen betreft wil de Vlaamse regering de nieuwe bevoegdheden over planning en investeringen gebruiken voor de aansturing van een meer collectief proces: een (te) ruime verspreiding van een hoogtechnologische en hooggespecialiseerd aanbod zal ze zo afremmen.Het beleid van de nieuwe minister WVG zal de 'concentratie van complexe pathologie' moeten aanmoedigen, althans waar er een verband bestaat tussen volume en outcome. Daarvoor moeten de outcome-indicatoren worden gemonitord.De nieuwe Vlaamse regering blijft ook inzetten op de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. De ambitie is om de resultaten op termijn 'maximaal te ontsluiten' voor de burgers. Het VIP-project moet evolueren naar een Centrum voor Kwaliteitszorg.De nadruk van het beleid moet liggen op samenwerking: het vormen van horizontale netwerken tussen ziekenhuizen maar ook van een horizontaal zorgcontinuüm tussen ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en de 'woonzorgpartners'. Vlaanderen zal inzetten op de ontwikkeling van nieuwe, alternatieve zorgvormen: zorghotels, herstelverblijven, respijthuizen,...Het regeerakkoord omvat uiteraard nog veel meer plannen en intenties: overlegmodel, ouderenzorg, thuiszorg, GGZ,.... U kunt het zelf nalezen op de website van de Vlaamse overheid.