...

Bij twee arresten van 2 mei 2024 heeft het Hof van Beroep te Gent twee zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwettelijk Hof. De eerste vraag luidt als volgt: Schendt art. 27 van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg artikel 13 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, in zoverre het aan het Fonds voor Medische Ongevallen het recht geeft op een door de patiënt aanvaard advies, op grond waarvan zij tot vergoeding van de schade gehouden is, terug te komen, nu dit een soort barrière lijkt te vormen die de rechtsonderhorige verhindert zijn geschil, wat betreft zijn recht op volledige schadevergoeding, ten gronde aan de bevoegde rechter voor te leggen?Artikel 13 van de Grondwet bepaalt "Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.Nondiscriminatie?De tweede vraag luidt: Schendt art. 27 van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de patiënt geplaatst in dezelfde omstandigheden (Fonds voor Medische Ongevallen is van oordeel dat een zorgverlener aansprakelijk is en naderhand blijkt dat die aansprakelijkheid door een rechter toch niet wordt weerhouden) recht heeft op de volledige vergoeding dan wel de gedeeltelijke vergoeding naargelang hij het vergoedingsvoorstel/de tussentijdse vergoedingsvoorstellen van het Fonds voor Medische Ongevallen aanvaardt en zich in dat verband al dan niet, wat zijn vordering ten aanzien van het Fonds voor Medische Ongevallen, tot de rechter wendt?'.Artikel 10 en 11 van de Grondwet bepalen dat alle Belgen zijn gelijk voor de wet, en dat het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Dit bericht verscheen in het Staatsblad van 5 juni. Zoals gebruikelijk worden geen namen vermeld van de betrokken partijen. Een antwoord van het Grondwettelijk Hof kan nog een tijd op zich laten wachten.