...

België denkt al verschillende jaren na over de manier waarop het hoofd kan geboden worden aan de uitdagingen van ons zorg- en welzijnssysteem. Het gaat dan over wijzigende zorgvragen (onder andere steeds meer chronisch en complex), digitalisering, emancipatie en empowerment van de persoon, nieuwe behandelingsmogelijkheden, schaarste aan capaciteit in de sector, de noodzaak om het budget voor zorg te beheersen, fragmentering van de zorg, de vermaatschappelijking van zorg enz.Vraag is hoe zorg en welzijn zodanig kunnen georganiseerd worden dat ze veel meer gericht zijn op de doelstellingen van de zorgvrager en de context waarin deze leeft (persoons- en gemeenschapsgerichte zorg); dit vanuit een doelgerichte, populatiegerichte en holistische benadering. Een betere integratie van zorg en welzijn op individueel en lokaal niveau kan daarop een antwoord bieden. De samenwerking met betrekking tot het Interfederaal plan geïntegreerde zorg wordt gestructureerd in acht afspraken. De overheden verbinden zich ertoe deze afspraken te realiseren binnen hun bevoegdheden.1. Het plan vormt een gedeeld kader voor initiatieven die de overheden wensen te nemen in hun streven naar de Quintuple Aim en het realiseren van geïntegreerde zorg.2. Een structurele samenwerking tussen de deelstaten en de federale overheid wordt gefaciliteerd door het InterAdministratief Platform (IAP) dat instaat voor de kwaliteitsvolle uitvoering en integratie van verschillende noodzakelijke bouwstenen van geïntegreerde zorg.3. Beleidsinitiatieven en -maatregelen vertrekken zoveel mogelijk vanuit persoons- en doelgerichte zorg, waarbij een brede en interdisciplinaire benadering wordt gevolgd vanuit zorg- en welzijnsperspectief.4. Bij de invulling van cruciale geïntegreerde zorg kan gebruik gemaakt worden van een asymmetrische toepassing waar nodig om tegemoet te komen aan de eigenheid per deelstaat.5. Decentraal en dicht bij de burger kunnen werken vanuit een populatiegerichte benadering wordt centraal gesteld, alsook het horizontaal als verticaal sector-overschrijdend werken. 6. Elke deelstaat bekijkt met de federale overheid hoe en welke elementen van de bestaande goede praktijken uit lopende initiatieven van de federale overheid duurzaam verankerd kunnen worden. 7. De deelstaten en de federale overheid zetten zich in voor een datagedreven zorg- en welzijnsbeleid om samenwerking, communicatie en gegevensdeling te realiseren. 8. De federale overheid en de deelstaten voorzien een efficiënte, op elkaar afgestemde en effectieve inzet van middelen die geïntegreerde zorg versterkt, vanuit een meer gecoördineerde aanpak en via financieringsvormen die geïntegreerde zorg stimuleren. Hierbij draagt elke overheid bij en zet elke overheid via haar eigen bevoegdheden de middelen in.