...

Daarvoor wordt een bedrag van 14,209 miljoen euro overgeheveld van de FOD Volksgezondheid naar de FOD Sociale Zaken (voor het Riziv).De integratie van de penitentiaire gezondheidszorg in de verplichte ziekteverzekering zou in 2023 19,453 miljoen euro kosten.De minister van Justitie en de minister van Volksgezondheid sloten daarover een protocolakkoord af, voortgaanden op een beslissing van de Interministeriële Conferentie Gezondheidszorg, uitgebreid met de minister van Justitie. De hervorming van penitentiaire gezondheidszorg beoogt:- om een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg voor personen in de gevangenis te verzekeren, gelijkwaardig aan die voor ander personen;- tegelijk om rekening te houden met de specifieke penitentiaire context;- deze zorg in te bedden in een een breder gezondheidsbeleid en een zinvolle detentie;- voldoende flexibiliteit te verzekeren voor het uitwerken van een lokaal, gedifferentieerd zorgaanbod.De eerste fase - de tenlasteneming van de gezondheidszorg buiten de gevangenis of inrichting van de FOD Justitie - kan ten vroegste ingaan vanaf 1 januari 2023.