...

Het oorspronkelijke wetsvoorstel dateert reeds uit 2016. Een aantal parlementsleden van Vooruit dienden het in 2019 opnieuw in. Op dat moment maakte deze partij geen deel uit van de federale regering. Nu is het voorstel met de steun van parlementsleden van alle regeringspartijen op 4 oktober geamendeerd en grondig gewijzigd. Bijgevolg kunnen we ervan uitgaan dat de Kamer van volksvertegenwoordigers het in de commissie goedgekeurde wetsvoorstel zeer binnenkort ook zal goedkeuren. Het wordt dus wet. In het kader van de wetgeving op de ziekteverzekering zijn zorgverleners al langer verplicht om patiënten duidelijk te informeren over hun conventiestatus. Voor artsen en tandartsen is het tarievenakkoord met de ziekenfondsen de conventie; voor de andere zorgverleners is de conventie de tarievenovereenkomst met de ziekenfondsen. Deze verplichting wordt nu op twee manieren aangescherpt. In de eerste plaats zijn artsen en andere zorg- verstrekkers verplicht de informatie voortaan voor iedere verstrekking te geven. Daarnaast moet de informatie in de praktijk (in het Frans: 'au cabinet') en desgevallend via online kanalen verstrekt worden 'volgens een affichemodel'.Die affiche bevat een oplijsting van de meest gangbare verstrekkingen. Telkens wordt dan de verplichting van de zorgverlener gepreciseerd om de tarieven van de verzekeringstegemoetkoming, het persoonlijk aandeel ten laste van de patiënt en het maximumbedrag van het supplement te verduidelijken. Op voorstel of na advies van de bevoegde overeenkomsten- of akkoordencommissie wordt het model van de affiche voor elke categorie van zorgverleners vastgesteld door het Verzekeringscomité van het Riziv. Wat als een zorgverlener de patiënten niet vooraf informeert over de dagen en uren waarop hij niet tot de akkoorden of overeenkomsten is toegetreden? In dat geval voorziet het wetsvoorstel dat hij/zij als honorarium voor de verstrekking maximaal het tarief dat voortvloeit uit de nomenclatuur mag aanrekenen. Zodra dit wetsvoorstel ook effectief wet wordt, treedt het per sector van zorgverleners in werking op de datum van publicatie van het eerste affichemodel voor die sector.