...

De ministerraad nam op vrijdag 20 januari een besluit over het Impulsfonds voor de huisartsgeneeskunde. De steun voor huisartsen die zich installeren of die een administratieve hulp aantrekken, wordt uitgebreid.Een ontwerp van KB - dat het KB van 15 september 2006 moet vervangen - werd goedgekeurd. Het KB voorziet in steun voor huisartsen in volgende gevallen.Financiële steun voor administratieve hulp:- Er komt een tegemoetkoming in de loonkosten van huisartsen die een eigen praktijk hebben of een praktijk binnen een groepering.- Er komt een tegemoetkoming in de kosten voor het gebruik van diensten voor geneesheren.Bij de installatie:- Bij een aanvraag samen met een aankoopbewijs van een onroerend goed, kan de huisarts voortijdig een renteloze lening ontvangen.- Bij de verhuis van een praktijk in een prioritaire zone naar een praktijk in een gelijkaardige zone, kan de huisarts een installatiepremie verkrijgen (als de arts voordien al geen premie ontving).Voorts bepaalt het KB dat huisartsenkringen een uitbreiding van de zone kunnen voorstellen die ten minste een gemeente beslaat. De validatie van de aanvragen voor de uitbreiding of de beperking van een prioritaire zone door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen wordt vereenvoudigd.Het ziet ernaar uit dat Impulseo III daarmee een feit wordt, al zal het dan waarschijnlijk opgaan in een algemene regeling, die voor alle huisartsen geldt.In het nationaal akkoord tussen geneesheren en ziekenfondsen van 21 december 2011 werd bepaald dat de weerslag van de invoering van Impulseo III 10,4 miljoen zou bedragen. Dat akkoord verscheen overigens vandaag, 23 januari, in het Staatsblad.