...

Op 24 februari publiceerde het Staatsblad hierover een Koninklijk Besluit. Dat KB voert uit wat de medicomut al anderhalf jaar geleden -op 14 september 2015- beslist heeft. Dat is natuurlijk veel tijdverlies. Zulk een laattijdige publicatie is natuurlijk niet zoals het hoort, beaamt dokter Robert Rutsaert (ASGB). "Daarom is het stoppen van zulke laattijdige publicaties, tot twee jaar na de afspraken, één van onze eisen bij de minister", zegt Rutsaert. "Dit ondermijnt immers de geloofwaardigheid van het overlegsysteem."Over de grond van de zaak is dokter Rutsaert wel tevreden. Met name is het zo dat tot voor de publicatie van dit KB een geriater gedurende vijf dagen geen toezichtshonorarium kon aanrekenen na een heelkundige ingreep bij een geriatrische patiënt. Toch bleef hij in die periode wel het volledige toezicht uitoefenen. Die ongerijmdheid wordt nu dus de wereld uit geholpen. "Dit is een voorstel van het ASGB bij de onderhandelingen over het vorige akkoord. Volgens onze berekeningen," aldus dokter Rutsaert "kan dit voor heel wat diensten een aanzienlijke opwaardering betekenen." Dit is een stevige stap in de herijking, aldus nog dokter Rutsaert.