...

Het gebeurt niet vaak dat alle (huis)artsenorganisaties het onderling eens worden over een gezamenlijke eisenbundel. Dat ze erin slaagden op korte termijn wél een consensus te bereiken over de administratieve rompslomp voor huisartsen, zegt iets over de irritatie die recent is ontstaan.De vier artsenverenigingen (ASGB, Bvas, SVH en Domus Medica) schaarden zich achter een pleidooi om de administratieve overbelasting van huisartsen af te bouwen. Alle vier voelen ze de druk van hun achterban om op zijn minst als signaal naar de overheid te sturen dat de huisartsen de reglementitis en de daarmee gepaard gaande papierwinkel zat zijn. Het initiatief ging uit van Dr. Maaike Van Overloop. De voorzitter van Domus Medica maakt zo haar ambitie waar om de huisartsen met één stem te laten spreken. In de consensustekst richten de voorzitters van de artsenorganisaties zich rechtstreeks tot alle huisartsen: "Het ongenoegen dat jullie momenteel laten blijken kan dan ook op ons begrip rekenen. Daarom trekken wij samen aan de alarmbel." De voorzitters willen in de eerste plaats rekening houden met de verzuchtingen van hun achterban. Maar ze verliezen niet uit het oog dat huisartsen ook een maatschappelijke rol hebben. Uit de vele nuances valt af te leiden dat er heel wat aan de tekst geschaafd is. De artsenorganisaties wijzen bijvoorbeeld op de vooruitgang die al geboekt is in de administratieve vereenvoudiging. "Zo zien we stilaan meer en meer automatische verlengingen van geneesmiddelen in hoofdstuk IV, ondanks de aanvulling van deze categorie met Spiriva® en later dit jaar ook met acute zuurstoftherapie."Nog zoiets: huisartsen gaan er vaak vanuit dat alle afwezigheidsattesten uniform moeten zijn. Maar dat strookt niet met de huidige sociale wetgeving. "Werkgevers kunnen andere attesten eisen dan de onze. Toch zou het veel eenvoudiger kunnen als de overheid deze vereenvoudiging bij zichzelf al zou doorvoeren." Een ander voorbeeld is dat van de formulieren 3 en 4 waar "heel diffuus" mee wordt omgegaan. De voorzitters dringen erop aan dat de sociale diensten van de ziekenfondsen en de OCMW's voortaan het 'sociale' luik zouden invullen. In de toekomst mag de handtekening van de huisarts niet meer de basis vormen voor de ontvankelijkheid van een dossier. Het 'medische' luik moet via een geautomatiseerd proces toegankelijk worden gemaakt voor de adviserend geneesheren.Verder kondigen de vier voorzitters aan dat ze samen onderhandelingen willen starten met de verzekeringsmaatschappijen. Op de agenda komen niet alleen de levensverzekeringen maar ook de sportattesten en de groepsverzekeringen van sportclubs. "We verwachten immers dat de administratieve eis uit die sector anders de volgende jaren zal toenemen."De consensustekst besluit met een opvallende vaststelling: huisartsen leveren veel attesten af die ze niet hoeven af te leveren. Dat gaat van allerhande gezondheidsattesten voor sportclubs, crèches en scholen over de briefjes voor de toediening van geneesmiddelen tot afwezigheidsattesten voor de fitnessclub en de avondschool. "De lijst lijkt wel eindeloos lang." De vier artsenorganisaties willen het grote publiek sensibiliseren over dit attestenprobleem. "We nemen dan ook het gezamenlijke initiatief om deze lijst kenbaar te maken aan de bevolking." Ze sluiten de tekst af met een oproep om - ieder via zijn of haar syndicaat - de lijst volledig te maken. Dat kan met een e-mail naar onderstaande adressen:• voor ASGB: asgb@telenet.be• voor Bvas: info@absym-bvas.be• voor Domus Medica: info@domusmedica.be met als mededeling: ATTESToverlast• voor SVH: attestenwaanzin@telenet.be