...

De huisartsenkring Herkenrode (Hasselt, Diepenbeek en Zonhoven) en het Jessa-ziekenhuis van Hasselt sloten deze week een samenwerkingsovereenkomst. Het Vlaamse regeringsbesluit over de huisartsenkringen (BVR 26 juni 2015) legt het bestaan van zo een overeenkomst om de continuïteit van zorg te verzekeren als erkenningsvoorwaarde op.Op de Kringvergadering van Domus Medica in november vorig jaar leidde dr. Dirk Ramaekers een sessie om na te gaan wat er idealiter in zo een overeenkomst moet staan, en hoe je die juridisch het best onderbouwt (zie AK2431, blz 32). In een samenwerkingsovereenkomst moet het ziekenhuis de huisartsen als volwaardige partner in de patiëntenzorg erkennen, stelde hij tijdens zijn uiteenzetting. Deze week moest dr. Ramaekers, als medisch directeur van het Jessa-ziekenhuis zelf het goede voorbeeld geven.Het document is wellicht interessant voor andere huisartsenkringen, als inspiratiebron en zelfs als mogelijke toetssteen voor de overeenkomst die ze zelf met het lokale ziekenhuis afsluiten. Er bestaan over zo een overeenkomst nog geen richtlijnen. We proberen een idee te geven van de inhoud van de zeven pagina's tellende overeenkomst, aan de hand van de tien topics die dr. Ramaekers zelf voorstelde als vaste onderdelen van zo een overeenkomst. Doelstelling Door goede samenwerking en het delen van expertise - waarbij de verschillende partijen elkaars deskundigheid erkennen - streven de partijen ernaar kwaliteit, continuïteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren, afgestemd op de behoeften van de patiënt. Het document beschrijft de gemeenschappelijke waarden van huisartsen en specialisten - en biedt zodoende een deontologische basis.Taakverdeling Dit omstandig hoofdstuk regelt uiteenlopende aspecten van de continuïteit en beschrijft de rol van de huisarts en van het ziekenhuis in de gezondheidszorg. Afspraken van huisartsen en ziekenhuisartsen bij ambulante contacten, bij opname, verblijf en ontslag. Afspraken over kennisgeving en gegevensuitwisseling, geneesmiddelenbeleid,... Elektronische communicatie krijgt de voorkeur. Rol van de sociale dienst bij het ontslag.Comité (overleg, besluitvorming) Een Coördinatiecomité komt om de drie maanden samen en staat in voor de opvolging, de uitvoering en de evaluatie van de overeenkomst. Er wordt beslist bij consensus. De tekst beschrijft de samenstelling en gevolgde procedures. Het coördinatiecomité voert een kwaliteitsbeleid en stelt daartoe kwaliteitsindicatoren vast.Juridische basis Overeenkomst volgens Belgisch recht. Verwijzing naar BVR 26 juni 2015. Nietigheid en wijziging van de overeenkomst, plus overdracht verbintenissen worden beschreven. Bij externe communicatie over onderwerpen waar beide partijen belang bij hebben, raadpleegt men eerst elkaar. Bij nieuwe projecten voor transmurale zorg of bijsturing van bestaande zorgtrajecten vertrekt men van samenwerking tussen de partijen. Verdere specifieke samenwerkingsovereenkomsten kunnen aan deze overeenkomst worden toegevoegd. Dat is al het geval voor het afsprakenplan tussen de spoed en de huisartsenwachtdienst.Geschillenregeling Er is voorzien in bemiddeling (gezondheidsinspecteur provincie), beslechting gebeurt desnoods voor de rechtbank.Partners Huisartsenkring en ziekenhuisBeschrijving grondgebied Grondgebied van huisartsenkringDuur/opzegging De overeenkomst duurt vier jaar en moet na drie jaar geëvalueerd worden. Beide partijen kunnen de overeenkomst verbreken nadat de andere partij in gebreke is gesteld en verzuimt om het euvel recht te zetten.Financiële afspraken Iedere partij blijft verantwoordelijk voor het eigen werkterrein. In verdere afsprakenplannen kunnen financiële afspraken worden geconcretiseerd.Verzekeringen De aansprakelijkheid van de partijen wordt beschreven: deze moeten een afdoende verzekering afsluiten.