...

De Bvas is verbijsterd dat een zorgverlener slachtoffer kan worden van dergelijke extreme vorm van agressie. Er werden op nationaal niveau al belangrijke stappen gezet in een betere bescherming van huisartsen tijdens wachtdiensten door de creatie van wachtposten en het inzetten van een begeleidende chauffeur.De meeste agressie treedt echter op tijdens de klassieke uren van consultatie of huisbezoeken, dikwijls in de eigen patiëntenpopulatie. Er werden al meerdere lokale initiatieven opgestart om artsen tijdens hun dagdagelijkse praktijkuitoefening de mogelijkheid van een alarmsignaal aan te bieden. Jammer genoeg bleken die niet blijvend omdat er te weinig steun werd gevonden bij de overheden, op federaal niveau bij Binnenlandse Zaken (politie) of gemeenschapsniveau (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) om deze initiatieven te blijven steunen.Om dergelijke drama's te vermijden is er dringend nood aan dergelijk alarmsysteem. Via de moderne IT moet het mogelijk zijn een App- alarmknop voor gezondheidswerkers te realiseren. Zoals voorheen wil de Bvas haar volle medewerking verlenen om dergelijk veralgemeend alarmsysteem te creëren.De Bvas biedt de familie van collega Roelandt zijn deelneming aan in de rouw die haar zo brutaal treft.Dr. Jacques de Toeuf, voorzitter Dr. Marc Moens, ondervoorzitter