...

ASGB en AADM vinden zich terug in de vijf pijlers waarop de federaal minister van Volksgezondheid zijn hervormingsplannen voor de huisartsgeneeskunde bouwt. AADM reageert samen met Domus Medica én Jong Domus. Solide basisASGB noemt de tekst van een minister "een solide basis voor het uittekenen van de eerstelijn en de gezondheidszorg in haar geheel". Dat AADM/Domus Medica/Jong Domus dat ook vinden, blijkt er bijvoorbeeld uit dat ze samen met een persmededeling de tekst van de minister zelf rondsturen.ASGB vindt het verbeteren van de toegankelijkheid een evidente opdracht, en noemt het plan om de financiële drempel voor jongeren tot 25 jaar te verlagen -- en meteen het aantal GMD's in deze leeftijdsgroep te verhogen -- "een grote stap in de goede richting".Multidisciplinaire samenwerking in een eerstelijnspraktijk is voor nogal wat huisartsen misschien nog niet een stap die ze overwegen, denkt ASGB. In eerste instantie wil het de mogelijkheid voor huisartsen open houden om onderling samen te werken."Een volledige forfaitarisering is voor ons wel een brug te ver", schrijft ASGB. "Een gemengd systeem, cfr. Denemarken, lijkt een interessante wijze om de eerste lijn te revaloriseren."AADM/DM/Jong Domus noemen "administratieve vereenvoudiging, ondersteuning in de praktijk (verpleegkundige, praktijkassistent, ...) waardoor de juiste taak op de juiste plaats door de juiste persoon kan gebeuren en een evenwichtig gemengd financieringsmodel dat aangepast is aan de zorgorganisatie", hun belangrijke prioriteiten.De drie verenigingen staan te popelen om met de reflectiewerkgroep onder leiding van professor Ann Van den Bruel aan de slag te gaan.Alle niveausDokter Roel Van Giel, voorzitter van DM, onderstreept dat de hervorming niet alleen op federaal niveau moet gebeuren: "Wij nodigen de nieuwe minister van Welzijn Crevits ook uit om samen met het werkveld aan tafel te gaan zitten en een Vlaams plan voor de eerste lijn uit te tekenen."ASGB onderstreept dat niet alleen de verschillende overheden moeten werken aan een hervormingsplan, maar dat ook de huisartsen zelf zich achter de doelstellingen moeten zetten: een evenwichtig spreiding van huisartsen vraagt ook van de individuele artsen medewerking.ASGB sluit de mededeling af met de zin: "De toekomst is aan de jeugd".'Geen echte waardering'Een heel ander geluid klinkt bij de Bvas. Dat waardeert de bezorgdheid van de minister over de huisartsgeneeskunde en reageert wel positief op een aantal punten, zoals de plannen voor administratieve vereeenvoudiging. Maar het heeft wél fundamentele kritiek op de new deal.Het tekort aan huisartsen moet om te beginnen gerelativeerd worden, stelt Bvas. Het aantal actieve huisartsen valt in ons land nog wel mee -- het is vooral de spreiding die slecht is.De Bvas pleit voor een "echte herwaardering" van de huisarts, die volgens dit syndicaat niet in het plan zit.Een financieringsmodel waar huisartsen vooral forfaitair vergoed worden, is voor dit syndicaat onaanvaardbaar. Een herwaardering betekent voor Bvas "dat de grote meerderheid van huisartsen die hoofdzakelijk per prestatie betaald wil worden, dat kan aan tarieven die recht doen aan hun opleidingsniveau en expertise".De Bvas denkt dat "het inschakelen van een praktijkassistent voor administratieve taken een haalbare kaart kan zijn", maar dan moet de huisarts daar de middelen voor krijgen. Het huidige inkomen van huisartsen bevat daarvoor geen ruimte.De Bvas verwijst ook naar de organisatie van huisartsenwachtposten. Het syndicaat is daar niet tegen, onderstreept het, maar het kan niet dat huisartsen de infrastructuur en het personeel van de posten zelf nog voor een stuk moeten financieren.RespectTen slotte heeft Bvas fundamentele bezwaren tegen de taakdelegatie zoals minister Vandenbroucke die voorstelt. Apothekers vaccinaties laten uitvoeren in plaats van de huisarts, noemt Bvas een gebrek aan respect.Verpleegkundigen kunnen misschien een aantal medische taken van de huisarts overnemen, maar ook bij deze zorgverleners klaagt men over een tekort van het aantal beschikbare krachten."Medische handelingen in handen van de huisarts houden, blijft tenslotte een garantie voor kwaliteit", sluiten de dokters Johan Blanckaert en Luc Herry, respectievelijk voorzitter en co-voorzitter van Bvas, de mededeling af.