...

Huisartsen met een spirometrie-attest kunnen een geldige aanvraag voor Spiriva opstellen. Maar is hun spirometrie-attest nog wel valabel? Er doet zich een absurde situatie voor.Vijf jaar geleden verscheen een KB dat de huisarts toegang gaf tot nomenclatuurcodes voor het uitvoeren van een spirometrietest. De huisarts moest dan wel een opleiding volgen, die aan bepaalde voorwaarden voldeed, en daarvan een getuigschrift bijhouden. De regeling dat de huisarts een attest van de opleiding moet hebben, vervalt op 1 juli 2012. Maar door de verhuizing van Spiriva naar hoofdstuk IV kreeg deze opleiding juist een nieuw belang.Vernieuwde belangstellingToen de nomenclatuurcodes voor spirometrie door de huisarts werden ingevoerd, was het enthousiasme van huisartsen behoorlijk groot. Op de opleidingen kwam nogal wat volk af. Volgens Prof. Jan Vandevoorde, hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de VUB, volgden in zijn centrum alleen al zo een 600-tal huisartsen de opleiding. Ook in Leuven en Antwerpen werden er opleidingen georganiseerd. Maar het KB uit 2007 bevat een belangrijke clausule: "Het bewijs van opleiding is van toepassing gedurende vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit." Het besluit werd van kracht op 1 juli van dat jaar. Vanaf 1 juli 2012 verliezen de spirometrie-attesten voor huisartsen dus hun wettelijke basis.Ondertussen was bij huisartsen ook de belangstelling voor spirometrie verminderd. In 2010 werd deze prestatie opnieuw minder frequent aangerekend. Door de nieuwe Spiriva-regeling krijgt het attest plots weer belang: voor het starten van een Spiriva-behandeling moet een spirometrietest aan de aanvraag worden toegevoegd - als garantie dat de diagnose copd zuiver is gesteld. De test mag uitgevoerd zijn door de huisarts, op voorwaarde dat "die een geattesteerde opleiding in spirometrie heeft gevolgd".GemeengoedWat met een attest dat eigenlijk geen wettelijke basis meer heeft? Waarom werd in 2007 de geldigheid van de opleiding beperkt tot vijf jaar? Prof. Vandevoorde stelde in 2008 de vraag aan het Riziv. Hij kreeg als antwoord dat men na die periode de zaak vermoedelijk opnieuw zou evalueren. Maar dat zo een evaluatieproces aan de gang zou zijn, daarvan heeft hij geen weet. Een tweede uitleg die Artsenkrant vernam, is dat men er van bij aanvang van uitging dat gaandeweg de vaardigheid om een spirometrietest uit te voeren en te interpreteren gemeengoed zou worden bij huisartsen. Het is ondertussen ook een onderdeel van de basisopleiding. Nieuwe huisartsen en haio's hebben geleerd om een spirometrie af te nemen. Overigens vervalt alleen de regel dat de huisarts het attest moet kunnen voorleggen. Hij kan wel de nomenclatuurcodes blijven gebruiken. Het Riziv schijnt ervan uit te gaan dat elke huisarts maar van zichzelf moet weten of hij een spirometrietest kan afleveren of niet.Maar wie een Spiriva-aanvraag doet en er een zelf afgenomen spirometrietest bijvoegt, houdt misschien maar beter zijn opleidingsattest bij de hand.Bijscholen blijft mogelijkOndertussen breekt Prof. Vandevoorde wel een lans voor de opleiding voor wie zelf de test wil afnemen. "De test interpreteren is niet het punt. Dat kun je desnoods wel uit een handboek leren. Maar om de test uit te voeren, heb je een opleiding nodig. Een correcte spirometrietest is niet gemakkelijk af te nemen." Nadat de belangstelling voor de opleiding weer verminderde, spraken de centra een beurtrol af voor het organiseren ervan. Dit najaar is het aan de VUB. Prof. Vandevoorde merkte dat er spontaan al meer aanvragen kwamen.