...

Het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2024 maakt het KB van 25 mei 2024 bekend tot wijziging van het KB van 23 december 2021 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het Globaal Medisch Dossier.Artikel 2, 9° van het KB van 23 december 2021 geeft de volgende definitie van 'rechthebbende waarvoor de huisarts recht heeft op een verhoogd honorarium voor het beheer van het Globaal Medisch Dossier': de rechthebbende die, tussen het jaar van zijn 30ste verjaardag tot het jaar van zijn 85ste verjaardag, het statuut chronische aandoening had in het jaar voorafgaand aan de opening of de verlenging van het Globaal Medisch Dossier zoals omschreven in artikel 2 van de bijlage bij het KB van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.Artikel 1 van het KB van 25 mei 2024 schrapt in deze definitie de woorden: 'tussen het jaar van zijn 30ste verjaardag tot het jaar van zijn 85ste verjaardag'Bij wijze van overgangsbepaling verlengt artikel 2 van het KB van 25 mei 2024 de termijnen van betaling van de verhoogde honoraria die aflopen in de loop van de eerste drie trimesters van 2024, tot 30 september 2024 indien het een rechthebbende betreft van 0 tot en met 29 jaar of vanaf 85 jaar die het statuut van persoon met een chronische aandoening had in het jaar voorafgaand aan de opening of de verlenging van het Globaal Medisch Dossier.Het KB van 25 mei 2024 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2024 (artikel 3).