...

Het Staatsblad van 19 juni maakt bekend dat bij het Grondwettelijk Hof op 23 mei 2024 een beroep tot vernietiging van artikel 23 van de wet van 6 november 2023 'houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg' werd ingesteld. Indieners zijn de vzw "Federale Vereniging voor Klinische Laboratoria", de bv "Medisch Laboratorium", de vzw "Belgische Vereniging van de Apothekers Specialisten in de Klinische Biologie", Jozef Jonckheere en Philippe Cuigniez.Het geviseerde artikel 23 vult artikel 4bis van het KB nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie aan met twee leden die luiden als volgt:"Onverminderd de toepassing van wettelijke bepalingen die honorariasupplementen mogelijk maken, kan voor de verstrekkingen die het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging buiten de vastgestelde honoraria geen enkel ander bedrag ten laste van de rechthebbende worden gelegd, onder welke vorm ook.Evenwel kan voor verstrekkingen die het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en die worden aangevraagd en verricht buiten de voor terugbetaling vastgestelde modaliteiten, een bedrag ten laste worden gelegd van de rechthebbende, op voorwaarde dat dit bedrag het honorarium dat door de verplichte verzekering voorzien is voor betrokken verstrekking binnen de voor terugbetaling vastgestelde modaliteiten niet overschrijdt."