...

In 2019 hebben de artsenhonoraria recht op 1,45% index, zijnde een budget van 131,9 miljoen. Bvas noch AADM zijn voorstander van een lineaire indexering. Bvasvoorzitter Marc Moens: "Ons voorstel is 0,6 miljoen toe te kennen aan de neurologen voor de nieuwe prestatie 'begeleiding van CVA-patiënten bij een interventionele radiologische behandeling'. Daarnaast willen we 1,6 miljoen voorzien voor de opwaardering van de elektroshocktherapie voor psychiaters en anesthesisten."Het restbedrag, 129,7 miljoen, zet de Bvas in op intellectuele prestaties. Moens: "Deze som moet verdeeld worden tussen raadplegingen, huisbezoeken en toezicht. Ook de forfaitaire honoraria klinische biologie per opname dienen geïndexeerd te worden, evenals de forfaitaire honoraria per opname, de consultance honoraria medische beeldvorming en de verstrekkingen pathologische anatomie."Dokter Roel Van Giel (AADM): "Wij konden ons niet vinden in het voorstel om lineair te indexeren. Ook de voorbije jaren hebben we steeds consequent ge - ijverd voor een gedifferentieerde indexatie. Dat laat een beperkte herijking toe. Daarom stellen we nu voor om de indexmassa in te zetten op intellectuele prestaties - consultaties, huisbezoeken, toezichthonoraria - en op het GMD. In tegenstelling tot vorige jaren volgt de Bvas ons nu. Dat verheugt ons."Bij Marc Moens klinkt het nog dat men de speciale medisch-technische verstrekkingen niet wou indexeren omdat de ziekenhuizen daarop belangrijke afhoudingen doen. Medicomutvoorzitter Jo De Cock gaat een alternatieve indexering uitwerken. Wordt vervolgd op 3 december.Onder meer besprak de vergadering ook een nota over de financiering van de wachtposten. De tekst werd uiteindelijk verworpen. Met reden, vindt dokter Van Giel. "Een aantal rubrieken zoals ICT worden objectief onvoldoende gefinancierd en dat wordt niet gecorrigeerd", zegt hij. "Bovendien zijn samenwerkingsverbanden pas mogelijk als er duidelijkheid is over het wettelijk kader en de financiering ervan. Dat is nu niet het geval."AADM wijst er voorts op dat een hervorming van de wacht 'in het holst van de nacht' enkel kan als dat gebeurt vanuit wachtposten met de nodige ondersteuning (secretariaat/vervoer) voor de huisarts. "In die zin", aldus Roel Van Giel, "is het wel positief dat er een opening wordt gemaakt naar de opening van de wachtpost in de week." Tot slot vindt hij dat ook het voorstel om de financiering van telecommunicatie te schrappen, moet ingetrokken worden.