...

Artikel 3 van het voorontwerp wijzigt artikel 46 van de WUG. Het voert een onderscheid in tussen verpleegkunde en verpleegkundige zorg. De uitoefening van verpleegkunde bestaat uit "het vervullen van activiteiten die samen de verpleegkundige zorg vormen."Hierbij omschrijft het artikel zeer gedetailleerd wat 'verpleegkundige zorg' is. Met name: "Verpleegkundige zorg kan preventief, curatief en/of palliatief zijn. Ze wordt autonoom en waar van toepassing interprofessioneel uitgevoerd, in samenspraak met de patiënt en diens omgeving."Verder is "verpleegkundige zorg van technische, relationele en/of educatieve aard. Ze richt zich tot individuele personen en hun omgeving, groepen en/of de bredere gemeenschap. Ze is gebaseerd op een gepersonaliseerde, geïntegreerde aanpak. Daarbij worden onder meer psychologische, sociale, economische, culturele en spirituele aspecten in aanmerking genomen. Verpleegkundige zorg houdt ook rekening met wetenschappelijke en technologische verworvenheden, met kwaliteitsnormen en beroepsdeontologie.' De ontwerpwetgever lijkt wel uit het oog te verliezen dat een wet normatieve (afdwingbare) bepalingen moet bevatten. Bovendien regelt de WUG de uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde enz...en niet de geneeskunde, de verpleegkunde als dusdanig. In die zin is ook het opschrift van het voorontwerp misleidend: het moet niet de verpleegkunde 'hervormen', maar de uitoefening ervan.Verpleegkundige zorg wordt vervolgens in drie categorieën opgedeeld zoals dat ook nu reeds het geval is. Naast de verpleegkundige kernactiviteiten gaat het over het uitvoeren van technisch-verpleegkundige verstrekkingen waarvoor al dan niet een voorschrift van een (tand)arts nodig is. Naast het verrichten van handelingen inzake geneeskunde in opdracht van een (tand)arts.Voor de tweede en de derde categorie blijft het systeem van de lijsten behouden. Hier worden deze handelingen bij KB omschreven. Het concept van lijsten kwam reeds voor in het originele KB nr. 78 uit 1967. De onwerkbaarheid ervan kan moeilijk worden betwist en is ook bevestigd door het recente KCE-advies over verpleegkundige consulten. Of dit systeem de evenredigheidstoets in vergelijking met andere EU-lidstaten doorstaat, is zeer de vraag.Nog even uw aandacht voor een opvallende wijziging. Met name kan bij KB bepaald worden onder welke voorwaarden geneesmiddelen en gezondheidsproducten al dan niet autonoom door bepaalde verpleegkundigen mogen worden voorgeschreven.Benieuwd of de hervorming nog deze legislatuur passeert. Het wetsontwerp vindt u hier. De mogelijkheid om te reageren kadert in de wet betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidszorg.