...

Wie om één of andere reden niet tevreden is over de geleverde diensten van een winkelier, een aannemer, een garagist, ... durft daarover wel eens in de pen kruipen, beter gezegd, achter de laptop om zijn of haar gal te spuwen op allerhande internetfora. Los daarvan gebeurt het ook wel eens dat heel bewust valse beoordelingen worden geplaatst met de loutere bedoeling een ondernemer te schaden.Ook als arts ontsnapt u niet aan deze evolutie. Ook u riskeert vroeg of laat geconfronteerd te worden met negatieve beoordelingen, of scheldproza op het internet. En dat kan zo zijn gevolgen hebben voor uw praktijk. Steeds vaker worden nu eenmaal allerhande reviews geraadpleegd alvorens op iemands diensten een beroep te doen.Maar wat zegt de nationale raad in dat verband? In een advies van 14 december ll. gaat de nationale raad ervan uit dat een patiënt de mogelijkheid moet hebben om klachten in verband met zijn behandeling te formuleren. Bovendien wijst de nationale raad er op dat er zoiets bestaat als de vrijheid van meningsuiting.Volgens de raad kan het zijn dat de kritiek op zich pertinent is, maar dat die op een ongepaste manier is geformuleerd. In dat geval moet dit volgens het advies aanzetten tot reflectie en eventueel tot verontschuldigingen. Verder wijst het advies erop dat als u wil reageren op commentaar over u en u hiertoe de mogelijkheid krijgt, u dit moet doen op een professionele manier. Uw antwoord moet respectvol zijn en moet getuigen van empathie tegenover datgene wat de patiënt verwoordt. Bovendien mag de vertrouwelijkheid waarop de zorgrelatie stoelt, in geen geval geschonden worden. Als u een openbaar antwoord geeft, moet u zich beperken tot een vredelievend, algemeen en -indien nodig- uitlegverstrekkend antwoord. Voor het overige dient u een privégesprek voor te stellen. Meent u dat wat iemand over u online postte zonder meer ongepast is, dan geeft de raad ook aan dat u kunt vragen om de commentaar te verwijderen, of dat u zelfs juridische stappen kunt ondernemen (waarover verder meer).Naast negatieve beoordelingen zou u ook wel eens positieve commentaren kunnen krijgen. Ook op dat vlak geeft de nationale raad een advies. Meer bepaald zegt de nationale raad dat u als arts uw patiënten niet mag aanmoedigen om u op dergelijke platforms (positief) te beoordelen.Krijgt u een negatieve beoordeling en meent u dat die ongepast of zelfs lasterlijk is, dan kunt u vragen dat de website of het platform deze post verwijdert. Het is echter bijzonder onzeker of de beheerder van de site daarop zal willen ingaan. U kunt zich daarnaast ook richten tot diegene die de beoordeling plaatste en vragen dat die het nodige doet voor de verwijdering. Weigert deze dit, dan zal u moeten beslissen om al dan niet verdere (juridische) stappen te ondernemen.Op zich is het publiceren van negatieve commentaar over iemand niet onwettig. Het feit dat een patiënt dus negatieve commentaar over u plaatst is op zich niet ongeoorloofd. Er bestaat nu eenmaal vrijheid van meningsuiting.Toch is dit recht op vrije meningsuiting niet absoluut. Ook u hebt namelijk rechten waarbij men uw goede naam niet zomaar onbeperkt door het slijk mag halen. Indien de beoordelaar zonder meer liegt over de feiten (hij verzint bijv. dat u bij hem een bepaalde behandeling zou hebben uitgevoerd) of zonder meer overdrijft met de bedoeling u te schaden, dan hoeft u dit niet zomaar te aanvaarden. De beoordelaar kan zich dan niet verschuilen achter zijn zogenaamd recht op vrije meningsuiting.Wenst u juridische stappen te ondernemen, dan is het aangewezen om een gespecialiseerd advocaat onder de arm te nemen. Hij kan het concrete geval onderzoeken en nagaan of wat er gebeurde al dan niet ontoelaatbaar is. Hij kan u ook wijzen op de mogelijkheden waarover u zoal beschikt.Zo is het vooreerst bijvoorbeeld denkbaar dat u een strafklacht neerlegt tegen diegene die de negatieve beoordeling schreef en dit op basis van laster en eerroof. U kunt dan meteen ook een schadevergoeding vragen voor de schade die u ten gevolge van de laster ondervond.Een andere mogelijkheid bestaat erin dat u een burgerlijke procedure start tegen wie de beoordeling schreef. Hierin zou u bijv. los van een schadevergoeding kunnen vragen dat de beoordelaar wordt verplicht zijn beoordeling te verwijderen onder verbeurte van een dwangsom. U zou ook de site zelf waarop de beoordeling staat aansprakelijk kunnen stellen. In de praktijk is zo'n actie meestal niet eenvoudig omdat er vaak een vrijstelling van aansprakelijkheid voor de site zal gelden.Weet wel dat het niet altijd mogelijk zal zijn om de beoordelaar ook 'te vinden'. Heel wat beoordelingen worden nu eenmaal anoniem geplaatst of onder één of andere schuilnaam. De sites waarop dergelijke beoordelingen verschijnen zijn ook niet altijd bereid om meer informatie te geven over wie de beoordeling precies plaatste.