...

Sinds enkele jaren bestaat er in België een zogenaamd recht om vergeten te worden voor personen met gezondheidsproblemen die een schuldsaldoverzekering willen afsluiten (bv. mensen die kanker hadden en genezen zijn en mensen met bepaalde chronische ziektes). Concreet houdt dit in dat de verzekeraar bij de beoordeling van de aanvraag geen rekening mag houden met het feit dat de aanvrager eerder bv. kanker had en genezen is. Bovendien mag de ver- zekeraar volgens die wet al evenmin op basis van een ziekte die 'moet vergeten worden' extra bijpremies vragen waardoor het contract 'duurder' wordt voor de patiënt. In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht houdt deze wet overigens niet in dat een verzekeraar sowieso verplicht is om een verzekering aan te bieden aan een gewezen kankerpatiënt. De verzekeraar mag namelijk zoals bij iedereen die een aanvraag doet deze aanvraag nog altijd beoordelen. Diegene die de verzekering wil afsluiten moet nog wel melding maken van de ziekte, zelfs al is deze bv. al meer dan 10 jaar genezen. Doet hij dat niet, dan kan er sprake zijn van een valse verklaring en bestaat de kans dat het verzekeringscontract nietig verklaard wordt. Los van de wet bestaat er binnen Assuralia overigens intussen een gedragscode die bindend is voor alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia. Die gedragscode (zie assuralia.be) is van toepassing op alle verzekeringen gewaarborgd inkomen en voert ook daarvoor een recht om vergeten te worden in. Het 'recht om vergeten te worden' speelt onder andere voor mensen die een schuldsaldoverzekering aanvragen na genezen te zijn van kanker. Het uitgangspunt daar is dat een verzekeraar tien jaar na het einde van een succesvolle kankerbehandeling daarmee geen rekening meer mag houden bij de beoordeling van de aanvraag om een schuldsaldoverzekering te krijgen. Het einde van een kankerbehandeling is hierbij de datum waarop de actieve behandeling van de kankeraandoening werd beëindigd, in afwezigheid van een nieuwe opstoot van kanker. Deze termijn van 10 jaar geldt echter niet altijd. Voor bepaalde specifieke vormen van kanker gelden er nu eenmaal andere - lees: kortere - termijnen. Die termijnen worden opgenomen in een 'referentierooster' dat werd toe- gevoegd aan de wet (het zogenaamde referentierooster betreffende een aantal types van kankeraandoeningen waarvoor de termijn verkort wordt). Zo geldt er bv. een termijn van drie jaar voor bepaalde vormen van schild- klierkanker. Er zijn overigens ook bepaalde vormen van kanker waarbij mensen na een termijn in aanmerking komen voor een schuldsaldoverzekering onder voorwaarden.De wet gaf ook aan dat deze referentieroosters regelmatig opnieuw moeten worden geëvalueerd om de ontwikkeling van de medische vooruitgang te volgen. Het KCE (Federaal Kennis-centrum voor de Gezondheidszorg) is met deze herevaluatie belast.Het KCE heeft intussen een eerste rapport klaar rond in situ of invasieve borstkanker (carcinoma) in een vroeg stadium. Tot nu voorziet het referentierooster daarvoor in een wachttijd van één jaar na voltooiing van de behandeling voor kanker in situ en tien jaar voor alle andere stadia. Het KCE stelt nu voor dat er voor mensen met in situ borstkanker geen wachttijd meer zou moeten zijn. Voor kleine (T0 of T1 genoemd) en vroege (stadium I) invasieve carcinomen stelt de KCE voor een wachttijd van één jaar te overwegen in plaats van de huidige 10 jaar. Bovendien stelt het KCE voor de wachttijd te berekenen vanaf de datum van diagnose in plaats van vanaf de datum van voltooiing van de behandeling, zoals nu het geval is. De datum waarop de behandeling is voltooid, is namelijk volgens het KCE moeilijk vast te stellen, terwijl de datum van de diagnose meestal zeer nauwkeurig is. Het rapport van het KCE is geen definitieve beslissing. Meer bepaald zijn het uiteindelijk de bevoegde ministers en staatssecretarissen die zullen moeten beslissen of het rapport ook effectief zal worden gevolgd. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met het advies van het Opvolgingsbureau voor de Tarifering schuldsaldoverzekering. Weet overigens dat er nog andere rapporten van het KCE zullen volgen over andere aandoeningen zoals bv. diabetes type 1, schildklierkanker en melanoom stadium I.