...

Om volledige medische zorg te kunnen geven aan hartpatiënten, moeten we uiteraard de effecten van het SARS-CoV-2 op het hart- en vaatstelsel kennen. Ook moeten we de risicofactoren voor optreden van cardiale complicaties opsporen bij patiënten met een Covid-19.Amerikaanse experts hebben een grote studie uitgevoerd met analyse van de vooraf bestaande comorbiditeit, de symptomen en de cardiovasculaire gevolgen van Covid-19. Ter herinnering, het is bekend dat coronavirussen het hart- en vaatstelsel kunnen infecteren en dat virale infecties een acuut coronair syndroom, ritmestoornissen en hartfalen kunnen veroorzaken of een bestaand hartfalen kunnen verergeren. De auteurs hebben de literatuur doorgenomen betreffende de effecten van de verschillende coronavirussen en vooral het SARS-CoV-2 op het hart- en vaatstelsel. Een hoog percentage van de patiënten met een Covid-19 blijkt een hart- en vaataandoening en/of cardiovasculaire risicofactoren te vertonen. Factoren die correleren met een hogere sterfte, zijn het mannelijke geslacht, een hogere leeftijd en het bestaan van comorbiditeit, meer bepaald hypertensie, type 2-diabetes en cardio- en cerebrovasculaire aandoeningen. Patiënten met een ernstige Covid-19 vertonen vaak een verhoogd hs-troponinegehalte, wat wijst op acute beschadiging van het hart, en een verhoogd hs-troponinegehalte correleert sterk met de sterfte."Waarschijnlijk kan het coronavirus de hartspier aantasten, ook bij mensen zonder vooraf bestaande hartziekte", commentarieert Mohammad Madjid, hoofdauteur van de studie. "Bij alle patiënten kan de hartspier worden beschadigd, ook patiënten die geen hartziekte hebben, maar het risico is wel groter bij patiënten met een vooraf bestaande hartziekte."Volgens de auteurs veroorzaakt een Covid-19 sterke ontstekingsverschijnselen met mogelijk ontsteking van de bloedvaten en het myocard en optreden van ritmestoornissen. "Redelijkerwijze mag worden aangenomen dat ernstige cardiovasculaire complicaties zich vooral zullen voordoen bij patiënten met een ernstige Covid-19, omdat die patiënten nog meer ontstekingsverschijnselen vertonen", voegde prof. Madjid eraan toe.Er wordt intensief gezocht naar vaccins en specifieke antivirale middelen tegen het SARS-CoV-2. In afwachting daarvan pleiten de auteurs ervoor om cardiovasculaire risicofactoren en vooraf bestaande hart- en vaataandoeningen te behandelen conform evidentiegebaseerde richtlijnen. Ze stellen voor om een prospectief register op te starten van patiënten met een Covid-19 met systematische registratie van de klinische variabelen en de cardiovasculaire complicaties. Dat zou nuttig kunnen zijn om alle cardiovasculaire complicaties in kaart te brengen, een risicomodel voor cardiale complicaties op te stellen en de respons op verschillende behandelingen te evalueren. (referentie: JAMA Cardiology, 27 maart 2020, doi: 10.1001/jamacardio.2020.1286)