...

Het Vlaamse regeerakkoord oordeelde dat de sociale partners structureel moesten betrokken worden bij het beleid over welzijn, gezondheidszorg en gezinsaangelegenheden. Het heeft nu een decreet klaar voor de oprichting van een OverlegComité WVG.TripartiteDat is een tripartite-overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid (de minister-president, de WVG-minister, de vice-minister-presidenten,...), van de sociale partners, en van de parnters uit het beleidsdomein tezamen 'strategische akkoorden' kunnen sluiten. Die akkoorden zijn bindend als er een consensus over bestaat. Is er geen consensus, dan bepaalt de regering het beleid.Het Overlegcomité zal uit drie sectorale kamers bestaan. Naast een kamer Gezondheid bestaat er een kamer Gezin, en een kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap.Er bestaat daarnaast een intersectorale kamer die akkoorden kan sluiten over domeinen die verschillende sectorale kamers omvatten, en over de welzijnsmateries die ze niet heeft toegewezen aan een van de drie sectorale kamers.Akkoorden uit de sectorale kamers moeten ook nog eens de intersectorale kamer passeren, die over de samenhang waakt.PartnersPartners op het terrein die vertegenwoordigers kunnen sturen naar het Overlegcomité zijn zorgaanbieders, ziekenfondsen, gebruikers, enzovoort. Het decreet noemt de organisaties niet."We gaan per kamer van het overlegmodel na welke representatieve zorgaanbieders best zetelen in die kamer", zo luidt het in de toelichting. "We geven hierbij aandacht aan de aanwezigheid en vertegenwoordiging van de welzijns- en zorgorganisaties in al hun verscheidenheid: ideologisch, organisatievorm (openbaar, non-profit, profit), de verschillende welzijns- en zorgsectoren."Met deze partners wordt een protocol gesloten. Wie vertegenwoordigd is, moet akkoorden waarover een consensus bestaat ook bij de achterban verdedigen, luidt het.Strategisch niveauAkkoorden worden gesloten op een strategisch, en niet op een operationeel niveau. De strategische keuzes blijven binnen het budgettaire kader van de regering en binnen de krijtlijnen van het regeerakkoord en de beleidsnota WVG.Akkoorden kunnen maatregelen betreffen waarvan de Vlaamse regering wil dat ze breed gedragen worden. Ze kunnen ook gaan over strategische samenwerkingsovereenkomsten met andere overheden.De SERV moet zorgen voor de logistieke en administratieve ondersteuning van het Overlegcomité. Geschat wordt dat het hiervoor een FTE extra nodig heeft - vanaf begin 2018. Het decreet ligt nu bij de SERV en bij de SAR WGG voor advies.