...

De wet van 18 mei 2024 "tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de hervorming van de verpleegkunde, de afschaffing van de Technische Commissies voor verpleegkunde en de paramedische beroepen en de aanpassing van de taken van de Federale Raden voor verpleegkunde en paramedische beroepen hierin op te nemen" werd bekend gemaakt in het Staatsblad van 30 mei 2024. Deze wet treedt in werking op 9 juni 2024. Toch is deze hervorming nog lang niet operationeel. In niet minder dan zeven gevallen wordt aan de koning opgedragen uitvoeringsbesluiten te nemen; in twee gevallen heeft hij de bevoegdheid om dergelijke besluiten te nemen.Verpleegkundig specialistDe Koning bepaalt, na advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde, de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen. Deze criteria voorzien minstens een masterdiploma in de verplegingswetenschap dat voorbereidt op de functie van verpleegkundig specialist.In afwijking mag de houder van een masterdiploma in het domein van de gezondheidswetenschappen bij wijze van overgangsmaatregel ook worden gemachtigd om de titel van verpleegkundig specialist te dragen in door de Koning vastgestelde voorwaarden (artikel 46/1 §1, tweede lid WUG)De Koning bepaalt bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, na advies van de Federale raad voor Verpleegkunde en voor wat betreft de medische handelingen, van de Hoge Raad voor Artsen-specialisten en Huisartsen, de klinische activiteiten die de verpleegkundig specialist kan uitvoeren. Hij kan eveneens, na advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde, en voor wat betreft de medische handelingen de Hoge Raad voor Artsen-specialisten en Huisartsen, de voorwaarden bepalen waaronder de verpleegkundig specialist deze activiteiten kan uitvoeren (artikel 46/1 § 2, tweede lid WUG)Delegatiebevoegdheid voor verpleegkundigenHet nieuwe artikel 47/1 in de WUG draagt de koning op om na advies van de Federale Raad voor verpleegkunde, de voorwaarden vast te stellen waaronder verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg, onder hun verantwoordelijkheid en toezicht, de uitvoering van bepaalde technisch-verpleegkundige verstrekkingen kunnen delegeren aan gezondheidszorgbeoefenaars in de zin van de WUG. Alleen gezondheidszorgbeoefenaars die een opleiding van minstens drie studiejaren met ten minste 3.800 uur onderwijs hebben beëindigd komen in aanmerking voor een delegatie. Maar de koning kan de delegatie ook mogelijk maken naar zorgkundigen. De lijst van deze technisch-verpleegkundige verstrekkingen en de modaliteiten voor de uitvoering ervan worden door de Koning vastgesteld na advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde. Gezondheidszorgbeoefenaars die op grond van dit artikel worden gemachtigd, moeten eerst een opleiding volgen alvorens de bedoelde verstrekkingen uit te voeren. De voorwaarden voor de vereiste opleiding in functie van de verstrekkingen worden door de Koning vastgesteld na advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde.De delegatie moet gebeuren in het kader van een gestructureerd zorgteam. Dit is een vooraf gedefinieerd team dat is samengesteld uit WUG- beroepsbeoefenaars die samen en op een gecoördineerde wijze de zorg opnemen voor een vooraf bepaalde groep van patiënten of een vooraf bepaald type van zorg. Onder "zorg" wordt verstaan de uitvoering van activiteiten met betrekking tot het stellen van een diagnose, de uitvoering van een voorgeschreven behandeling of maatregelen in verband met preventieve geneeskunde; en onder "op een gecoördineerde wijze" wordt verstaan dat de leden van het gestructureerd zorgteam werken op basis van een gedeeld patiëntendossier en op basis van afspraken omtrent het uitvoeren van zorgen in het kader van het zorgplan, de continuïteit en permanentie van praktijkvoering, en patiëntenoverleg.