...

De Kamercommissie keurde op 17 april het wetsontwerp 'tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de hervorming van de verpleegkunde, de afschaffing van de Technische Commissies voor verpleegkunde en de paramedische beroepen en de aanpassing van de taken van de Federale Raden voor verpleegkunde en paramedische beroepen hierin op te nemen' goed. Met de 'hervorming' van de verpleegkunde wordt de hervorming van de uitoefening ervan bedoeld.Delegatiebevoegdheid voor verpleegkundigenEen van de meest opvallende wijzigingen is het nieuwe artikel 47/1 in de WUG. Het draagt de koning op om na advies van de Federale Raad voor verpleegkunde, de voorwaarden vast te stellen waaronder verpleegkundigen verantwoordelijk voor algemene zorg, onder hun verantwoordelijkheid en toezicht, de uitvoering van bepaalde technisch-verpleegkundige verstrekkingen kunnen delegeren aan gezondheidszorgbeoefenaars in de zin de WUG. Alleen gezondheidszorgbeoefenaars die een opleiding van minstens drie studiejaren met ten minste 3.800 uur onderwijs hebben beëindigd komen in aanmerking voor een delegatie. Maar de koning kan de delegatie ook mogelijk maken naar zorgkundigen. De lijst van de technisch-verpleegkundige verstrekkingen die kunnen gedelegeerd worden en de modaliteiten voor de uitvoering ervan moet nog door de koning worden vastgesteld, na advies van de Federale Raad voor verpleegkunde. Gestructureerd zorgteamDe delegatie moet gebeuren in het kader van een gestructureerd zorgteam. Dit is een vooraf gedefinieerd team dat is samengesteld uit WUG-beroepsbeoefenaars die samen en op een gecoördineerde wijze de zorg opnemen voor een vooraf bepaalde groep van patiënten of een vooraf bepaald type van zorg. Onder 'zorg' wordt verstaan: de uitvoering van activiteiten met betrekking tot het stellen van een diagnose, de uitvoering van een voorgeschreven behandeling of maatregelen in verband met preventieve geneeskunde; en onder 'op een gecoördineerde wijze' wordt verstaan dat de leden van het gestructureerd zorgteam werken op basis van een gedeeld patiëntendossier en op basis van afspraken omtrent het uitvoeren van zorgen in het kader van het zorgplan, de continuïteit en permanentie van praktijkvoering, en patiëntenoverleg.VrijwilligheidMet respect voor de autonomie van hun beroepspraktijk, beslissen gezondheidszorgbeoefenaars op vrijwillige basis om deel te nemen aan het gestructureerde zorgteam en kunnen ze niet gedwongen of verplicht worden om een delegatie van technisch-verpleegkundige verstrekkingen te aanvaarden. De beslissing om tot delegatie over te gaan wordt autonoom genomen door de coördinerend verpleegkundige van het gestructureerd zorgteam die niet gedwongen of verplicht kan worden om technisch-verpleegkundige verstrekkingen te delegeren.ToezichtDe technisch-verpleegkundige verstrekkingen worden uitgevoerd onder toezicht van de coördinerend verpleegkundige, die bereikbaar moet zijn en die beslist of zijn fysieke aanwezigheid al dan niet vereist is voor het uitvoeren van de gedelegeerde activiteit. In geval van afwezigheid kan een arts die deel uitmaakt van het gestructureerd zorgteam het toezicht verzekeren.