...

De Bvas diende vorig jaar een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof om de bepalingen uit de programmawet van 27 december 2012 te verbieden, die het de artsen onmogelijk maken nog supplementen te vragen aan patiënten in gemeenschappelijke kamers of in tweepersoonskamers.Tal van andere artsenvennootschappen en verenigingen die artsen vertegenwoordigden dienden een gelijksoortig verzoekschrift bij het Hof in. Het Hof bundelde die en oordeelde dat ze ontvankelijk waren.Maar het Hof verwerpt de gegrondheid van het verzoek. Volgens het Hof doen de bepalingen uit de programmawet geen afbreuk aan de arbeidsvoorwaarden: ze staan volgens het Hof het recht op een billijke vergoeding voor de artsen niet in de weg.Het Hof stelt ook dat de verzoekers (waaronder de Bvas) geen gegevens aanvoeren waaruit zou blijken dat het verbod op deze supplementen de kwaliteit van de zorgverstrekking in gedrang brengt.Het Hof vindt het evenmin onoverkomelijk dat het verbod door deze wet evengoed geldt voor ziekenhuisartsen die niet tot het akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn. Het ziet geen ongeoorloofde discriminatie tussen verschillende categorieën van artsen (bijvoorbeeld artsen die alleen in het ziekenhuis werken, en artsen die daarnaast een privépraktijk hebben).Het Hof ziet ten slotte ook geen reden om zelf de kwestie nog voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.