...

Een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende regeringen in ons land, daterend van 12 maart 2021, regelt de registratie van de gegevens over de vaccinatie tegen covid in de centrale databank Vaccinnet. Een vrouw vroeg het Grondwettelijk Hof de wettelijke regelingen te vernietigen waarmee de betrokken overheden instemden met de bepalingen van dit samenwerkingsakkoord.De burger vond dat de bepalingen over de registratie van de gegevens te ruim waren. Ze schonden haar privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De vrouw voerde ook aan dat het samenwerkingsakkoord retroactief toestemming verleende aan de registratie, die al begonnen was toen het akkoord tot stand kwam.Precies en noodzakelijkHet samenwerkingsakkoord somt in totaal 11 doeleinden op voor de registratie van de gegevens. Maar die zijn volgens het Hof precies genoeg omschreven - het is niet omdat het er 11 zijn dat het buitensporig is, vindt het Hof.Ze zijn ook beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, vindt het Hof. Het betreft de organisatie van de campagne (beheer van het vaccinatieschema), de surveillance en de traceerbaarheid van de vaccins, de statistische (anonieme) verwerking van gegeven om de vaccinatiegraad in de bevolking te berekenen en de kosten van de vaccinatie tussen de overheden te verdelen,en het gebruik van de vaccinatiestatus voor contact tracing.Het Hof is het ook niet eens met de vrouw dat de gegevens te lang worden bijgehouden. Minstens 30 jaar - maximaal tot het overlijden van de persoon - dat is gebruikelijk in de gezondheidszorg, oordeelt het Hof.De bezwaren tegen de zogenaamde terugwerkende kracht van het samenwerkingsakkoord verwerpt het Hof eveneens. Een wat ouder KB en protocolakkoord regelden al de registratie - het nieuwe samenwerkingsakkoord consolideerde die wettelijke basis vervolgens. OngrondwettigMaar het Hof is het niet eens met de bevoegdheid die het samenwerkingsakkoord verleent aan het Informatieveiligheidscomité. Dat Informatieveiligheidscomité zou onder bepaalde voorwaarden de gegevens uit Vaccinnet mogen laten doorgeven aan personen of instellingen die belast zijn met een taak van algemeen belang, en in anoniem gemaakte vorm aan onderzoeksinstellingen.De controle op het Informatieveiligheidscomité is behoorlijk marginaal, vindt het Hof. De beslissingen van dit comité zijn niet onderhavig aan parlementaire controle en het toezicht door de Gegevensbeschermingsautoriteit is ook te gering.Dat het Informatieveiligheidscomité tamelijk almachtig deze beslissingen kan nemen zonder dat de burger de garantie krijgt van een controle door het Parlement is ongrondwettig, oordeelt het Hof. Het vernietigt de wettelijke bepalingen van de verschillende overheden die instemming verlenen aan dat specifieke gedeelte van het samenwerkingsakkoord.Maar het instemmingsdecreet van de Franstalige gemeenschap ontsnapt aan dit arrest. Het beroep dat de vrouw bij het Hof aantekende tegen de regeling door de verschillende regeringen kwam voor dit decreet te laat - het werd voor deze ene instemmende regeling onontvankelijk verklaard.