...

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 16 mei 2024 de vordering tot schorsing van artikel 11 van de wet van 13 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid afgewezen. Deze bepaling verbiedt het vragen van ereloonsupplementen voor verstrekkingen met toepassing van zware medische beeldvorming onder bepaalde voorwaarden. De vordering werd ingesteld door twee verenigingen zonder winstoogmerk waaronder de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) en een aantal niet geconventioneerde radiologen.Geen moeilijk te herstellen ernstig nadeelOpdat een vordering tot schorsing van een wettelijke bepaling door het Hof kan worden toegewezen, moet de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kunnen berokkenen aan de verzoekende partijen.Wat de VZW's betreft merkt het Hof op dat om het ernstig en moeilijk te herstellen karakter van het nadeel te beoordelen, een VZW die beginselen verdedigt of een collectief belang beschermt, niet mag worden verward met de natuurlijke personen die in hun persoonlijke situatie worden geraakt en op wie die beginselen en dat belang betrekking hebben. Het aangevoerde nadeel treft de beide VZW's niet persoonlijk. Voor hen kan het aangevoerde nadeel hoogstens een moreel nadeel zijn dat voortvloeit uit de aanneming en toepassing van een wetsbepaling die raakt aan de collectieve belangen die ze behartigen. Ten aanzien van hen volstaat de vaststelling dat een dergelijk nadeel in geen geval moeilijk te herstellen is, aangezien het bij de vernietiging van de bestreden bepaling zou verdwijnen.Wat betreft de verzoekende radiologen stelt het Hof vast dat zij in het verzoekschrift niet uiteenzetten hoe de bestreden bepaling aan henzelf en hun vennootschappen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen. In het verzoekschrift verwezen zij enkel naar de nadelige gevolgen voor de patiënten (langere wachttijden en verdere verplaatsingen).Over de vordering tot vernietiging van de bestreden bepaling moet het Hof zich nog uitspreken.