...

De gezamenlijke enquête van Artsenkrant en de Apotheker (zie ook onze vorige editie) peilde naar een aantal budgettaire aspecten in de gezondheidszorg. Met name: hoe kunnen de kosten binnen de ziekteverzekering binnen de perken worden gehouden?De artsen die de enquête invulden, vinden dat hun eigen rol daarbij groter is dan die van de apothekers (85,2% tegenover 69,9%). Maar als we de apothekers moeten geloven, dan zien zij de bijdrage tot een beter beheer van de uitgaven voor geneesmiddelen eerder bij zichzelf liggen dan bij de artsen (83,2%). Samengevat betekent dat dat beide beroepsgroepen hun rol hoog inschatten. Apothekers en artsen (acht op de tien) zijn het er ook unaniem over eens dat generieke geneesmiddelen erg belangrijk zijn bij de kostenbesparing. Opvallend is wel dat vooral artsen vinden dat de overheid het besparend potentieel van generieken nu al voldoende gebruikt (67,5%). Bij apothekers leeft die overtuiging minder (44%). Zowel apothekers als artsen (beiden rond 70%) zien de verplichting tot goedkoop voorschrijven dan ook als een middel om kosten te besparen. En in beide groepen is zowat één op de twee ervan overtuigd dat hij of zij zelf een grotere bijdrage zou kunnen leveren tot de beheersing van de uitgaven.Financieel beloond?Moeten apothekers en artsen financieel beloond worden als zij er alles aan doen om goedkope geneesmiddelen af te leveren? Eén op de drie artsen geeft aan nu al in meer dan de helft van de gevallen goedkoop voor te schrijven. Maar het kan nog beter, vinden vier op de tien artsen. Opvallend is wel dat één op de vijf niet kan antwoorden op de vraag of er in hun praktijk ruimte is om nog meer goedkoop voor te schrijven.Als mogelijke incentive krijgt een forfaitaire vergoeding de voorkeur, gevolgd door een praktijkvergoeding, een hoger sociaal statuut en een hoger ereloon. Artsen pleiten eerder voor een collectieve incentive voor de beroepsgroep als ze het quotum goedkope voorschriften halen. Al zien evenveel collega's het wel zitten als ze daar persoonlijk voor beloond worden.Eén op de twee apothekers vindt zijn remuneratie voor voorschrijven op stofnaam op dit moment wel ok. Zowat evenveel denkt ook dat de artsen daar eigenlijk niet moeten voor vergoed worden.Dokters lijken overigens meer tevreden over het Belgische systeem van goedkoop voorschrijven dan apothekers (60,6% tegenover 41,7%).En waar de apothekers eerder gewonnen zijn voor farmaceutische miniconsultaties in de apotheek - waarvoor ze een specifiek honorarium krijgen (denk maar aan astma) - vinden zes op de tien dokters dat een slecht idee. Slechts twee op de tien staan achter de formule. Zelfs een volwaardig gemeenschappelijk gedeeld farmaceutisch dossier zien artsen veel minder zitten dan apothekers (62,5% tegenover 84,8%).