...

Een huisarts uit Limburg (*) kreeg onlangs volgend bericht van De Voorzorg in zijn post: 'De code 102771 kan maar één keer per jaar geattesteerd worden. Onze controledienst stelde vast dat de code een eerste keer aangerekend werd op 1 januari 2012 en een tweede keer op 8 februari 2012." Het ziekenfonds meldt dat hij de 57,14 euro die hij heeft aangerekend voor twee gmd's moet terugbetalen. Ze worden als 'verworpen prestaties' beschouwd.De huisarts begrijpt niet meteen wat er aan de hand is. De tweede datum, 8 februari, kan hij onmiddellijk thuisbrengen: op die dag heeft hij twee patiënten - een ouder koppel - op raadpleging gezien en hun gmd geopend. Maar wat was er dan op 1 januari gebeurd? Het wordt snel duidelijk na een paar telefoontjes, eerst naar het ziekenfonds en vervolgens naar een medisch huis in Antwerpen.VerhuisdHet echtpaar was in oktober 2011 jaar in zijn Limburgse gemeente komen wonen en had zich nog diezelfde maand voor het eerst in zijn praktijk aangemeld. Voordien waren ze ingeschreven bij 't Spoor, een wijkgezondheidscentrum (WGC) in Borgerhout. Op 1 januari had 't Spoor de medische dossiers van het echtpaar verlengd. De arts reageert verbolgen: "Groot was mijn verbazing toen ik vernam dat hun gmd's al op nieuwsjaarsdag (!) waren verlengd. Blijkbaar was hun aanwezigheid of hun toestemming daar niet voor nodig. Meer zelfs: ze wisten van niets. Ik daarentegen, die hun gmd opstartte mét hun toestemming, moet het geld terugstorten."We vroegen het na bij het Riziv. Er blijken heel gedetailleerde regels te bestaan voor het beëindigen van een inschrijving bij een WGC. Die regels staan in een omzendbrief en zijn ook terug te vinden op de website van het Riziv. Aan alle mogelijke situaties is gedacht: mutatie naar een ander ziekenfonds, mutatie naar een ander medisch huis, enzovoort. En dus ook voor een rechthebbende die niet langer bij zijn WGC ingeschreven wil blijven. Die moet zijn opzegging minstens een maand op voorhand meedelen aan het medisch huis of het ziekenfonds.Het document 'Kennisgeving van einde van inschrijving, beslissing van de ingeschrevene' moet in drievoud opgemaakt worden: één exemplaar voor de patiënt, één voor het medisch huis en één voor het ziekenfonds. Het document moet de handtekening van de rechthebbende en het medisch huis bevatten. "Een inschrijving kan slechts worden opgezegd met ingang van een nieuw kalenderkwartaal", staat er in punt 1.2.1. "Op een met reden omkleed verzoek van de rechthebbende kan de inschrijving echter een einde nemen op het einde van de maand volgend op deze tijdens dewelke het verzoek hierom werd ingediend."Mooi kapitaalNavraag leert dat het koppel er niet aan gedacht heeft om zich bij het WGC uit te schrijven. "Die mensen wisten helemaal niet dat ze hun inschrijving moesten stopzetten. Eigenaardig toch dat WGC's patiënten automatisch aan zich blijven binden. Mij gaat het niet zozeer om die twee patiënten maar wel om de onrechtvaardigheid van dit systeem. Als medische huizen op 1 januari van elk kalenderjaar de gmd's van al hun patiënten stilzwijgend vernieuwen, starten ze het jaar met een enorm kapitaal op hun rekening. Ze zijn tegen prestatiegeneeskunde maar hebben er geen moeite mee om prestaties aan te rekenen die ze niet geleverd hebben."Hij rekent voor: een WGC met pakweg 3.000 patiënten, krijgt zo onmiddellijk al 84.210 euro (3.000 x 28,07 euro) op de rekening. Terwijl gewone huisartsen er een heel jaar over doen om alle gmd's te vernieuwen. "Wat mij stoort, is niet alleen de voorkeursbehandeling van WGC. Het valt mij op dat zo goed als niemand op de hoogte is van deze regeling."