...

Centraal idee daarin is dat huisartsen niet langer retroactief betaald worden voor hun gmd's, maar proactief op basis van een lijst met patiten die de ziekenfondsen hen in januari voorleggen. Stemmen ze in met die lijst, dan volgt een rechtstreekse betaling van de verlengingshonoraria, ten laatste op 28 februari. Wie niet instemt, geeft aan de gmd's manueel te verlengen (zie AK 2175). Administratieve overlast beperken In een brief aan medicomut-voorzitter Jo De Cock benadrukt de Bvas dat ze absolute voorstander is van de keuzevrijheid van de patit. Als die een andere arts als gmd-beheerder aanduidt, moet het ziekenfonds dat zo snel mogelijk aan alle betrokken partijen meedelen.Dan rijst de vraag op welke manier de administratieve overlast zo klein mogelijk kan worden gehouden. De Bvas wenst ook de uitdrukkelijke garantie dat de ziekenfondsen de uiterste betaaldatum van 28 februari zullen naleven. En er moet verduidelijking komen over hoe wijzigingen van gmd-houdende huisarts doorheen het jaar verrekend worden.Verder wijst de Bvas op tegenstrijdigheden in de Riziv-nota omtrent het opting in en opting out principe. Ten slotte hamert het syndicaat er nogmaals op dat het enkel kan instemmen met een automatische verlenging als dat gebeurt mits behoud van het huidige systeem.Het recente Orde-advies dat de nadruk legt op de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid van de arts en kwaliteitsvolle zorg komt trouwens dicht in de buurt van de door de Bvas verdedigde principes. De nationale commissie artsen-ziekenfondsen kan dat advies niet naast zich neerleggen, besluit Marc Moens. Keuzevrijheid Reinier Hueting, voorzitter van het ASGB, steunt het voorstel van het Riziv om gmd's proactief te betalen, nog steeds voluit. "Zeven of acht jaar geleden formuleerden wij al een gelijkaardig standpunt, en daar blijven we achter staan", klinkt het."De discussie in de werkgroep van de medicomut is evenwel nog in volle gang, en wij hebben afgesproken om die niet in de media verder te zetten. Onze mening blijft echter onveranderd: wij denken dat het merendeel van de huisartsen w een automatische verlenging van het gmd wenst en willen dan ook dat artsen op zijn minst die mogelijkheid krijgen.""We zijn niet principieel ten een handmatige verlenging maar wel vr de komst van een geautomatiseerde verlenging. Het voorstel dat nu op tafel ligt, geeft artsen de vrijheid om voor een van beide systemen te kiezen."'Impact op derdebetaler'Voor het SVH blijft het principe overeind dat een echte automatische verlenging ook gelijkstaat met een elektronische verlenging. Alle andere poespas is overbodig. Met die stelling voelt voorzitter Moeremans zich in goed gezelschap: Frank Robben zelf verklaarde dat e-health dergelijke toepassingen kan realiseren.De wijzigingen in de manier waarop het gmd wordt aangerekend, heeft meteen ook veel impact op de derdebetaler. Het SVH betreurt dat vooral de ziekenfondsen deze discussie misbruiken om hun eigen agenda door te drukken.Vooral de toon van hun opdringerige brieven over de 'sociale derdebetaler' zou wel eens de oorzaak kunnen zijn waarom vele huisartsen afhaken van die regeling. En net dankzij het gmd was hier een eerste toepassing bij de huisartsen mogelijk. Maar nu lijkt die arrogante promotie van de derdebetaler net op een 'machtsgreep' van de ziekenfondsen op het huisartseninkomen.Voor alle duidelijkheid: het SVH was steeds pro regeling derdebetaler, maar niet voor een RDB zonder remgeld. Huisartsenzorg moet (net zoals alle medische zorg) niet gratis zijn, maar mag wel laagdrempelig zijn, aldus Moeremans. "Dus een systeem waarbij we niet moeten knoeien om het correcte remgeld te kennen is voor ons een eerste stap en voorwaarde naar RDB."