...

Het decreet gegevensdeling werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en doorgestuurd voor bespreking in het Vlaams Parlement (zie ook AK2349). Dit decreet gegevensdeling van de Vlaamse overheid zou wel eens een averechts effect kunnen hebben, luidt de reactie van dr. Herwig Van Pottelbergh.Het decreet is volgens dr. Van Pottelbergh koren op de molen van degenen die sowieso al niet geneigd om hun medische gegevens langs elektronische weg voor anderen beschikbaar te stellen. Hij vindt het decreet een gemiste kans is."Wat me in het decreet vooral dwarszit, is dat men artsen er met dwangmaatregelen toe wil aanzetten de medische gegevens te delen. Huisartsen zijn belangrijke gegevensleveranciers, die het systeem moeten voeden. Het zou zoveel beter zijn hen op een positieve manier daartoe aan te zetten", aldus Van Pottelbergh.Boetes Het decreet gegevensdeling werd door de Vlaamse regering goedgekeurd en doorgestuurd voor bespreking in het Vlaams Parlement. Ten opzichte van het oorspronkelijke decreet (zie AK2340 en AK2342) zijn er enkele wijzigingen aangebracht.Dr. Van Pottelbergh heeft de nieuwe tekst nog niet echt grondig bekeken - maar van een fundamentele bijsturing is er volgens hem wel geen sprake. De huisarts uit Halle spreekt hier uit eigen naam en niet als voorzitter van de ICT-werkgroep van Domus Medica. DM heeft nog geen officieel standpunt over het aangepaste voorstel.De maximumboete voor individuele zorgverleners is verlaagd (van 100.000 naar 40.000 euro), maar de boetes zijn gebleven, stelt hij vast. Dat men met boetes wil werken, getuigt sowieso van een verkeerde mentaliteit.Nieuw agentschap Hoe de gegevensdeling er in de dagelijkse praktijk zal uitzien, zal vastgelegd worden door nieuw Agenstschap (EVA of 'extern verzelfstandigd agentschap'), dat door het decreet wordt opgericht. "Veel hangt natuurlijk af van hoe het Agentschap deze taak opneemt", stelt Van Pottelbergh. In de Raad van Bestuur hebben zorgverleners een blokkeringsminderheid. In het decreet staat nu expliciet dat van de acht zitjes van de zorgverleners er minstens drie aan artsen moeten worden toegewezen. Dat vindt dr. Van Pottelbergh wel een verbetering ten opzichte van de vorige versie.Maar waakzaamheid zal hier zeker geboden zijn, stelt Van Pottelbergh nog. De bedoeling van de gegevensdeling, is dat burgers die op bepaalde tegemoetkomingen recht hebben die niet langer moeten aanvragen, maar dat die automatisch toegewezen worden. Dit op grond van de gegevens die de overheidsdiensten, met name die in de welzijnssector, over hen krijgen."Hier moeten de tussenschotten wel stevig zijn en goed bewaakt worden", stelt Van Pottelbergh. "Het kan niet dat de gezondheidsgegevens van onze patiënten zichtbaar zouden worden voor allerlei administraties en besturen, zoals de OCMW's."(Voor de volledigheid: de patiënt zelf moet wel de toestemming geven opdat de hulpverleners gegevens die ze over zijn gezondheid in hun elektronisch dossier noteren, zouden kunnen delen over dit netwerk. Die toestemming geeft men via het federale eHealthplatform.)Gebrekkige overlegcultuur Het decreet zelf, en de manier waarop het tot stand gekomen is, biedt alleszins al geen goede start voor dit EVA, vindt dr. Van Pottelbergh. De Vlaamse overheid wil wel samenwerken met de artsenorganisaties en met het veld als het gaat om het opzetten van experimentele projecten en dergelijke. Denk maar aan het proefdraaien van het medicatieschema in Vitalink.Maar de beleidsbeslissingen zelf worden boven het hoofd van de mensen genomen, vindt hij. Op het vlak van overleg kan de Vlaamse overheid nog veel leren van de federale.De hoop is nu gericht op het Vlaams Parlement, dat in principe nog een aantal dingen zou kunnen bijsturen.