...

"De huidige kindergeneeskundige normen volstaan niet: ze zijn voor elk ziekenhuis gelijk, ongeacht zijn grootte, activiteit of aard van de aangeboden zorg", luidt het. "Gevolg van deze normen is dat de medische regeling niet aangepast is voor de basiszorg, wat de "kleine kindergeneeskunde afdelingen" in het gedrang brengt. Maar ook is de intensieve kindergeneeskundige zorg onvoldoende georganiseerd."GelaagdMinister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx vroeg het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV). Het advies stelt een "gelaagd" zorgconcept voor: verschillende niveaus van kindergeneeskunde, met eigen normen.Het hervormingsvoorstel van Onkelinx gaat uit van deze gelaagde structuur, met drie niveaus van zorgorganisatie en zorgregeling, naargelang de aard en de complexiteit van de aandoening.Zo is er een basiszorgprogramma voor de algemene, ambulante kindergeneeskundige zorg en de dagopnames in het ziekenhuis, zonder een consultatiekader, een korte opname van één dag en de eerste opvang in geval van kindergeneeskundige urgentie.GespecialiseerdIn de tweede plaats is er een gespecialiseerd zorgprogramma voor de ziekenhuisopnames en zorg die een grotere kindergeneeskundige begeleiding nodig hebben. Het gaat dan om de diagnose en kindergeneeskundige behandeling van meer gespecialiseerde aandoeningen die een ziekenhuisopname van meerdere dagen vereisen, met ook gespecialiseerde zorg.Het tertiair zorgprogramma tot slot is er voor kinderen die aan complexe aandoeningen lijden, waaronder die met onmiddellijk levensgevaar. Zij hebben een permanent beschikbare multidisciplinaire begeleiding (kinderartsen, intensieve kinderartsen, anesthesisten, enz.) nodig.Er komt ook bijzondere aandacht voor de intensieve kindergeneeskundige zorg, met strikte normen om de kindersterfte zo veel mogelijk te beperken.IndicatorenVoor elk programma verduidelijken normen niet alleen de nodige begeleiding van artsen en verpleegkundigen, maar leggen ze een follow-up vast. En dit met een kwaliteitsvol handboek en indicatoren, voor het toezicht op de zorg. De hervorming zal volgens Onkelinx tot een zekere concentratie van kritische zorg voor kinderen leiden in ziekenhuizen, die over een specifieke infrastructuur beschikken om zwaar zieke kinderen te behandelen. De geografische toegankelijkheid tot de tertiaire zorg zal wel in alle gewesten van het land gewaarborgd worden.Naast de voorzieningen van het zorgprogramma voorziet de hervorming ook in de oprichting van kindergeneeskundige zorgnetwerken waarbij er overeenkomsten worden gesloten over het zorgaanbod, het doorverwijzen tussen instellingen, de continuïteit en de duurzaamheid van het tertiair aanbod, en een vlottere interactie met de zorgactoren van de eerste lijn.