...

Brief van ASGB/Kartel:Hoewel wij als ASGB/KARTEL wel vragende partij zijn voor een hervorming (lees herijking) van de medische honoraria zijn we het eens met Dr. Moens (DS 11 juni) dat het forfaitair toekennen van 60% van het artseninkomen van het goede te veel is. Het principe van loon naar werken moet voor ons steeds bewaard blijven. Er zijn niet zoveel sectoren in ons land waarmee we aan de top staan of waarover meer dan 90% van de bevolking zeer tevreden is. In de geneeskunde is dit voornamelijk te danken aan de inzet en beschikbaarheid van onze artsen. De piste om 60% van het inkomen forfaitair toe te kennen en dan het risico lopen om achterover te leunen is daarmee niet compatibel.Wij zijn er echter van overtuigd dat een verstandige forfaitarisering wel is aangewezen om de ontsporingen van de prestatiegeneeskunde aan banden te leggen. Niet langer dan een week geleden stelden we in de Technisch Geneeskundige Raad van het Riziv vast dat een vrij banale medische verstrekking, nl. het meten van de neusweerstand, jaarlijks goed is voor enkele miljoenen uitgaven. Dit is een historisch gegroeide verstrekking waarvoor de huidige evidentie wel erg mager is en welke slechts wordt aangerekend door een beperkt aantal long- en neus-keel- en oorartsen. Met deze prestatie alléén slaagde een collega-arts er zelfs in een inkomen van 100 000 euro te genereren. Ons voorstel is dan ook om dergelijke prestaties te schrappen en de vrijkomende middelen gericht te gebruiken waar de noden het hoogst zijn, zoals het forfaitair verhogen van de raadplegingshonoraria (met inbegrip van een aantal technische handelingen).Wij zijn uiteraard ook sterk vragende partij voor het belonen van kwalitatieve zorg maar inderdaad alleen wanneer dit gebeurt op basis van robuuste, niet-manipuleerbare indicatoren. Als ASGB/Kartel hebben wij trouwens als eerste artsensyndicaat pro-actief het thema 'hervorming van de nomenclatuur' op de agenda geplaatst, omdat we aanvoelden dat dit thema binnen de artsengemeenschap en ook breed maatschappelijk sterk leefde. Echter steeds met een kritische en realistische blik. Want met louter theoretische voorstellen zonder objectiveerbare parameters en zonder het noodzakelijke draagvlak bij alle stakeholders krijgen we geen noodzakelijke hervorming. Het deelnemen aan de medische verkiezingen is dus een must, behalve voor wie wenst dat alles - nog even - bij het oude blijft.Dr. Robert RUTSAERTDr. Thomas GEVAERTDr. Luc DIRIXDr. Reinier HUETING