...

Na jarenlang getalm komt de 'no fault' wet in een stroomversnelling. In september zal het Fonds voor medische ongevallen vermoedelijk de eerste dossiers behandelen. Nu al komen er gemiddeld twee aanvragen per dag binnen, terwijl het Fonds hooguit 80 slachtoffers per jaar kan vergoeden.Het ziet er dus naar uit dat het Fonds de hooggespannen verwachtingen niet zal kunnen inlossen. Niettemin zal de no fault wetgeving het medisch ongevallenrecht revolutionair wijzigen, zegt professor Thierry Vansweevelt (UA). Sinds de wet in april 2010 verscheen, hebben slachtoffers van een medisch ongeval de keuze: ze kunnen zich wenden tot het Fonds medische ongevallen of tot de rechter. Gratis procedureDe instroom van aanvragen is nu al zeer groot. Dat komt omdat de procedure voor het Fonds gratis is. De wetgever hoopt zo veel mogelijk schadeclaims weg te houden van de rechtbanken om zo de aansprakelijkheidspremies betaalbaar te houden voor artsen. Bijkomend voordeel is dat het Fonds als centraal loket de nodige knowhow zal opbouwen om aan preventie te kunnen doen. Nu zit die kennis verspreid over verzekeraars en rechtbanken.Vansweevelt legde mee de basis van de wet op de foutloze aansprakelijkheid. Toen de Academie voor Geneeskunde vorige week een reeks voorstellen voor verbetering formuleerde, bleek dat hij ook hier de pen vasthield. Is dat wel consequent? "Ik sta nog steeds achter het basisidee maar de wet is een eigen leven gaan leiden. Het aanvankelijke concept is door de kabinetten grondig geamendeerd."De Academie vindt de wet niet coherent. Maar komt haar advies niet te laat? "Neen, de raad van bestuur van het Fonds kan nog heel wat bijsturen. Wij stellen bijvoorbeeld voor om ook esthetische ingrepen te dekken. Nu vallen die buiten de no fault wet maar daar is geen ethische grondslag voor", luidt het. 25% invaliditeitDe Academie verzet zich ook tegen minister Onkelinx die schade als gevolg van een geneesmiddel, prothese of besmet bloed buiten het toepassingsgebied van de wet wil houden. "De patiënt wordt zo gedwongen naar de rechtbank te gaan en dat is strijdig met de filosofie van de wet." Als het van de Academie afhangt, wordt het Fonds ook laagdrempeliger. Vooraleer een schadevergoeding wordt uitgekeerd, moet er sprake zijn van 25% invaliditeit. "Maar zo schiet de wet zijn doel voorbij en zullen veel patiënten toch naar de rechtbank trekken." DuurderDe Academie voor Geneeskunde schaart zich achter het principe dat bij medische ongevallen een fout niet langer bewezen hoeft te worden. Maar tegelijk rekent ze het tot haar taak om kritisch te blijven tegenover wetgevende initiatieven. Hoewel de wet op de no fault aansprakelijkheid in september ingaat, kan de raad van bestuur van het Fonds voor medische ongevallen nog bijsturen waar nodig.Zo is het moeilijk te verantwoorden dat esthetische geneeskunde en fouten ten gevolge van producten (geneesmiddelen, protheses, bloed) niet onder het toepassingsveld van de wet vallen, zegt Prof. Vansweevelt. Er zijn nog andere lacunes. Er is nog geen wettelijke regeling voor schadeclaims van ouders wegens 'wrongful pregnancy' of 'wrongful birth'. Evenmin is er een regeling voor claims van kinderen die gehandicapt geboren worden. Hoe moet het Fonds zich dan opstellen als het dergelijke aanvragen te verwerken krijgt?De overheid riskeert overigens het omgekeerde te bereiken van wat ze beoogt, voorspelt hij. "Aangezien patiënten niets te verliezen hebben en een gratis advies van het Fonds krijgen, is het logisch dat veel meer patiënten hun kans zullen wagen. Er zullen meer gevallen van aansprakelijkheid aan het licht komen en dus ook vergoed moeten worden. Met als gevolg dat de verzekeringspremies zullen stijgen." Nog zoiets: het Fonds is ondergebracht bij het Riziv maar zou beter in de FOD Volksgezondheid geïntegreerd worden. "Het is beter dat het onafhankelijk is van een instituut dat ook een controlerende functie heeft." Het Kenniscentrum berekende dat jaarlijks 80 slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen. Dat zijn er ongeveer evenveel als het Fonds medewerkers heeft. Alleen al de raad van bestuur telt 30 leden. Tel daar nog 10 tot 20 beheerders en 30 experten bij. Volgens Vansweevelt is het van het grootste belang dat die experten goed gekozen worden. "Zoniet riskeren we dat uitspraken aangevochten worden voor rechtbank." Het is ook dringend tijd voor een informatiecampagne en een eigen website. De informatie die nu online staat is schaars, onvolledig en verouderd.