...

Het aantal gevallen van euthanasie blijft stijgen, maar het tempo van de toename nam in 2014 en 2015 wel af ten opzichte van de vorige jaren. In 2013 bedroeg het aantal euthanasiegevallen 1807, in 2012 lag het aantal nog 'maar' op 1.432. ICD 10Een opmerkelijke vernieuwing bij de analyse in het verslag van de Commissie, is dat de diagnose die de arts in het registratiedocument vermeldt (in vak 3), voor de jaren 2014 en 2015 werden geclassifieerd volgens ICD-10-CM. Voordien werden psychiatrische diagnoses in eenzelfde vak gestoken als neurologische aandoeningen. Voor het eerst vermeldt het verslag van de Commissie het aantal euthanasiegevallen wegens psychische stoornissen (of gedragsstoornissen).In 2014 werden 61 euthanasiegevallen gemeld wegens psychische aandoeningen, naast 63 in 2015. KankerDe belangrijkste diagnose bij patiënten bij wie de arts op een euthanasieverzoek ingaat, is kanker - over de twee jaar tezamen goed voor 67,7% van de aanvragen.Na kanker wordt 'polypathologie' als de tweede voornaamste oorzaak aangestipt (9,7%). (De arts vermeldt zelf polypathologie als diagnose, of hij geeft verschillende diagnosen en uit de beschrijving van het lijden blijkt dat er een combinatie van oorzaken is.)De derde voornaamste reden zijn ziekten van het zenuwstelsel (6,9%), de vierde ziekten van hart en vaatstelsel (5,2%).Op de vijfde plaats komen, zoals gezegd, psychische aandoeningen.Niet-terminale patiëntenPolypathologie is de belangrijkste diagnose bij niet-terminale patiënten bij wie een euthanasieverzoek wordt ingewilligd (32,5%). Psychiatrische diagnosen komen hier op de tweede plaats wanneer je 2014 en 2015 tezamen neemt, met 19%. In 2014 ging het om 56 gevallen en in 2015 om 57. De euthanasiecommissie noemt het aantal gevallen "zeer beperkt".De belangrijkste psychiatrische diagnose waarbij euthanasie wordt gevraagd is depressie: het gaat dan over 39 niet-terminale gevallen in 2014 en 2015 samen. Het aantal gevallen vertoont de laatste vier jaar een dalende trend.De tweede belangrijkste diagnose is dementie - dat aantal neemt over de laatste jaren toe. AanbevelingenDe Commissie ziet geen noemenswaardige problemen met de toepassing van de wet. Onder meer aangaande de wettelijke wachttermijn van één maand als het overlijden niet binnen afzienbare tijd wordt verwacht, vindt de Euthanasiecommissie geen aanpassing van de wet nodig. De Commissie betreurt wel dat het opstellen van een voorafgaande wilsverklaring erg complex blijft, en dat de omslachtige procedures voor het registreren en het vernieuwen van deze verklaring niet werden aangepast. De Commissie zou graag zien dat elekronische registratie mogelijk wordt, wat de gegevensverwerking bijvoorbeeld erg zou vergemakkelijken. Meer statistiekjesTaal: 80% van de aanvragen zijn in het Nederlands opgemaakt.Leeftijd: 63% van de patiënten die euthanasie kregen waren tussen 40 en 69 jaar oud; 36% was ouder dan 79 jaar.Plaats: in 44% van de gevallen vond de euthanasie bij de patiënt thuis plaats, in 13% van de gevallen in een woonzorgcentrum - dat laatste aantal neemt gestaag toe.Methode: in 97,2% van de gevallen vindt de euthanasie plaats door toediening van Thiobarbital, al dan niet met een spierverslapper. Over de twee jaar werd acht keer alleen barbituraat per os gebruikt.