...

Dat zegt dr. Michel Bafort, in een reactie op een antwoord van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) in de Kamer over agressie tegen zorgverleners. Michel Bafort is voorzitter van Arts in Nood, het vertrouwensplatform voor psychosociale hulpverlening aan artsen. In de desbetreffende respons stelt Vandenbroucke "niet meteen overtuigd [te zijn] van het nut van het anoniem verzamelen van klachten in onze administratie buiten het verzamelen van gegevens. Wij moeten mensen oproepen om zonder aarzelen klacht in te dienen bij de politie." Aanleiding was een mondelinge vraag van kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) naar de (toekomstige) aanpak van geweld tegen zorgverleners.Dokter Bafort herinnert eraan dat er vandaag al een nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen bestaat. De Orde der artsen nam het initiatief hiervoor nadat huisarts Patrik Roelandt in 2015 werd vermoord door een patiënt. Als zorgverlener kan je anoniem melding doen van een agressiegeval via het aanmeldingsformulier op de website van de Orde der artsen. De gegevens worden anoniem statistisch verwerkt door Arts in Nood. Wie dat wenst, kan Arts in Nood via het aanmeldingsformulier ook om verdere ondersteuning vragen.MinderheidIn een advies van de Nationale Raad van de Orde van vorig jaar blijkt dat het aantal meldingen van agressie bij het meldpunt gestaag toeneemt. Volgens dokter Bafort is het essentieel dat er zo'n laagdrempelig nationaal meldpunt voor agressie tegen zorgverleners bestaat, naast de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de politie. Alleen op deze manier kan men volgens de voorzitter van Arts in Nood zicht krijgen op de totaliteit van het probleem, dat dixit deze laatste, "artsen en zorgverstrekkers steeds vaker tot een burn-out drijft en het probleem van kwaliteitsvolle zorg voor de gehele bevolking ondermijnt".Dr. Michel Bafort verklaart: "Uit recente gegevens van het nationaal meldpunt blijkt dat slechts een minderheid van de artsen die er melding doet van agressie, ook een klacht bij de politie neerlegt."Van de 194 artsen die in 2023 melding deden van agressie bij het nationaal meldpunt, gaven er 44 aan een klacht te hebben ingediend bij de politie. In 2022 ging het over 21 klachten (van de 72 meldingen), in 2021 betrof het 7 klachten (van de 43 meldingen).Vaak weigeren zorgverleners klacht in te dienen omdat de agressor het recht heeft op inzage in zijn dossier en zo kennis neemt van wie de klacht heeft geuit, weet dr. Bafort. "Dit is beangstigend voor de zorgverstrekker, die represailles verwacht. Bijgevolg ziet deze laatste vaak af van een klacht bij de politie."TijdsgebrekDoor het meldpunt is het mogelijk om ook de gevallen van agressie te registreren die geen aanleiding hebben gegeven tot een klacht bij de politie, zegt dr. Bafort. "In tijden waarin zorgverstrekkers chronisch lijden onder tijdsgebrek en administratief overbevraagd zijn, is het van groot belang om melding van agressie te kunnen doen zonder veel bijkomende administratie en zonder eerst een afspraak te moeten maken bij de politie - waarvoor men werkverlof moet opnemen. Het nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen komt hieraan tegemoet.""Bovendien registreren we ook nog sporadisch meldingen van niet-artsen wat het nut van een algemeen meldpunt voor zorgverstrekkers nog meer onderbouwt. Onze cijfers zijn de zogenaamde 'kanarie in de koolmijn'."Arts in Nood is bereikbaar via het gratis nummer: 080023460 of via de website artsinnood.be.