...

De Nederlandse Landelijke Huisartsenvereniging trekt zijn steun voor een gedeeld patiëntendossier weer in. De verzekeraars moeten eerst duidelijk maken dat ze huisartsen niet zullen verplichten aan het systeem deel te nemen.De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) in Nederland steunde aanvankelijk het project rond het gedeelde patiëntendossier. Een afsplitsing van de LVH, de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), spande evenwel een kort geding in tegen vier grote Nederlandse zorgverzekeraars omdat deze het EPD op termijn verplicht zouden maken. De afkorting EPD is in Nederland gaan staan voor een gedeeld elektronisch patiëntendossier - een soort Sumehr annex medicatieschema.Het LHV vond aanvankelijk dat de VPHuisartsen te gauw conclusies trok. Het zou nog jaren duren vooraleer het EPD in praktijk verplicht zou worden, en eerst zou het systeem zijn veiligheid en deugdelijkheid moeten bewijzen. Maar vorige week bleek dan dat de Ledenraad van het LHV zelf niet akkoord was dat de zorgverzekeraars de verplichte aansluiting in het vooruitzicht mochten stellen.WetgevingOndertussen viste minister Edith Schippers een oude wet op het EPD weer op. Die wet stelt dat er een 'opt-in' moet zijn voor de patiënten, dat de patiënten zelf hun gegevens moeten kunnen inkijken, dat patiënten moeten zeggen welke zorgverleners hun gegevens mogen zien, en dat ze ook moeten kunnen controleren wie hun gegevens ingekeken heeft.Het gebruik moet ook gemonitord worden: rare patronen van inzage in de gegevens moeten gedetecteerd worden om misbruik tijdig op het spoor te komen. Daarnaast dient de wet vast te leggen dat het EPD, dat oorspronkelijk een landelijk EPD was, voortaan regionale tussenschotten behoudt.DoorstartBegin dit jaar verwees de Nederlandse Eerste Kamer het landelijke EPD naar de prullenmand. De koepelorganisaties van zorgactoren, patiënten en zorgverzekeraars financierden een doorstart.