...

Elmer vzw - Centrum voor Inclusie in Brussel, startte onlangs met ondersteuning van het Lokaal Loket Kinderopvang een informatiecampagne om inclusieve kinderopvang meer in de kijker te zetten. Elmer is een Nederlandstalige kinderopvang met vier vestigingen in Brussel en heeft bijzondere aandacht voor crisisvragen en voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Binnen die laatste context neemt Elmer een informatiefunctie op in het kader van inclusie, doet Elmer aan sensibilisering rond inclusie naar de kinderopvangsector in Brussel en biedt Elmer ondersteuning aan Brusselse kinderopvangvoorzieningen. "Het valt ons op dat ouders van kinderen met specifieke zorgnoden moeilijk de weg vinden naar de kinderopvang, terwijl er in Brussel heel wat reguliere kinderdagvoorzieningen zijn die zich sterk engageren om ook deze kinderen te verwelkomen", vertelt Sonja Cassiman, pedagogisch ondersteuner en inclusiescoach bij Elmer.Onder 'specifieke zorgbehoeften' wordt verstaan: kinderen die omwille van psychosociale en/of medische redenen specifieke/extra zorg nodig hebben op verschillende vlakken. Sonja Cassiman: "Binnen de vier vestigingen van Elmer vangen wij sedert de laatste vijf jaar jaarlijks een 15 à 20 kindjes op met een specifieke zorgbehoefte. Maar gekeken naar het aantal gezinnen met jonge kinderen in Brussel, lijkt dat een onderschatting." "Mogelijk hebben ouders van een kindje met een specifieke zorgbehoefte het idee dat ze niet terechtkunnen in de reguliere opvang", pikt Kathlyn Smet in, educatief medewerker bij Samenwerken aan Kinderopvang in Brussel. "Mogelijk worden ze door bepaalde actoren ook in deze aanname bevestigd. Daarom is het belangrijk om te sensibiliseren over het bestaan van inclusieve kinderopvang, zowel bij ouders als bij mogelijke toeleiders zoals huisartsen en pediaters." Wat houdt inclusieve kinderopvang precies in? Sonja Cassiman: "Inclusie betekent dat de ouders met kinderen met specifieke zorgbehoeften het recht moeten hebben om zelf hun opvang te kiezen. Alle kinderen zijn welkom in een inclusieve kinderopvang. De begeleiders in kwestie hebben geen bijkomende externe opleiding gevolgd om om te gaan met kinderen met specifieke zorgnoden. Wel kregen ze de mogelijkheid interne vormingen te volgen, en/of ontwikkelden ze doorheen de jaren bepaalde talenten die maken dat kinderen, ondanks hun specifieke zorgbehoefte, kunnen spelen en ontdekken zoals alle kinderen. De begeleiders leren om goed te observeren hoe een kind zich gedraagt, en om uit te proberen wat er werkt en niet werkt voor een bepaald kind." "Als inclusiecoach begeleid en ondersteun ik kinderbegeleiders hierin", legt Sonja Cassiman uit. "Soms individueel, soms als team - afhankelijk van de noden en de vragen. Wat blijkt een uitdaging bij een kindje met een specifieke zorgbehoefte? Hoe kan men dit het beste aanpakken, zowel voor het kindje als wat de begeleiders betreft? Het is een proces van voortdurend leren en afstemmen, afhankelijk van het kind met de specifieke zorgbehoefte, al dan niet in overleg met externe hulpverleners." "Zo ving een van onze opvangvestigingen op een gegeven moment een blind kindje op. De eerste reflex van de begeleiders was om zoveel mogelijk materiaal en spullen aan de kant te schuiven, zodat het kindje zeker niet zou struikelen of zich zou bezeren. Maar na advies van de thuisbegeleidingsdienst, bleek het beter om het kindje 'gewoon' zijn weg te laten zoeken en vinden in het kinderdagverblijf, zoals hij later ook in de 'echte' wereld zou moeten doen." "Dit uitzoeken en ontdekken gebeurt natuurlijk in nauw partnerschap met de ouders", vult Kathlyn Smet aan, "net zoals in de reguliere kinderopvang. Ouders en begeleiders zijn partners in het opvang- en opvoedingsproces van de kinderen, zij ondersteunen elkaar." Kathlyn Smet: "Om inclusieve kinderopvang beter bekend te maken bij het brede publiek, maar vooral ook bij toeleiders naar kinderopvang, zijn we op zoek naar professionals die onze boodschap willen helpen te verspreiden. Het is belangrijk dat zorgverleners die in contact komen met ouders met jonge kinderen met specifieke zorgnoden, zelf weten dat reguliere kinderopvang ook een optie is voor deze kindjes. Zij kunnen hen de nodige informatie bezorgen omtrent de procedure van registreren of hen doorverwijzen naar de betrokken organisaties "Om op zoek te gaan naar inclusieve kinderopvang in Brussel kunnen ouders terecht op de website www.kinder- opvanginbrussel.be. Daar kunnen ze in het opvangaanbod zien welke voorzieningen er inclusief werken. In Brussel hebben een 30-tal voorzieningen er zich specifiek toe geëngageerd om inclusief te werken, maar dit wil daarom niet zeggen dat de andere 70 voorzieningen dit niet of niet wensen te doen. Bij vragen over een bepaalde opvang kunnen ouders altijd het Centrum voor Inclusie _ Elmer contacteren."