...

Erkende stagemeesters hebben recht op 1.510,57 euro per maand dat ze artsen-specialisten in opleiding (aso's) begeleiden. Universitaire ziekenhuizen krijgen al een bedrag voor de opleiding via het Budget Financiële Middelen. Dit bedrag gaat nu naar stagemeesters die verantwoordelijk zijn voor niet-universitaire stagediensten in algemene ziekenhuizen (niveau 2 en niveau 3). "Deze belangrijke maatregel zal al van kracht zijn voor het jaar 2016 en 2017", onderstreept Bvas-voorzitter Marc Moens.Bedrag per aso?Het bedrag werd berekend op grond van cijfers uit 2016, waaruit bleek dat dat jaar 611 stagemeesters samen 6.215 stagemaanden presteerden. Het budget van 10 miljoen euro dat de regering ter beschikking stelt voor het begeleiden van aso's werd gedeeld door het aantal stagemaanden.De conventie stelt al vanaf 2015 dat stagemeesters in niet-universitaire diensten moeten vergoed worden per aso met erkend stageplan die ze begeleiden. De huidige regeling zou maar een eerste stap zijn - wanneer er meer middelen beschikbaar komen zou men dit basisbedrag kunnen aanvullen met een bedrag per aso. Deze regeling heeft het voordeel, zo wordt gesteld, dat ze aantrekkelijk is voor beginnende stagemeesters - met name in knelpuntspecialismen zoals geriatrie.Extramurale stagediensten"Een opmerking die we in de Commissie hebben gemaakt is dat de regeling ook moet gelden voor extramurale stagediensten", zegt dr. Moens. "Een ministerieel besluit maakte deze stagediensten enkele maanden geleden mogelijk voor dermatologen. Binnenkort zal ook een MB verschijnen voor de oftamologen. Het gaan om een kleine groep maar men mag ze niet vergeten."De vergoeding voor 2016 kunnen de stagemeesters aanvragen tot 90 dagen na het verschijnen van het KB in het Staatsblad. De vergoeding voor 2017 zullen ze ten laatste op 31 maart 2018 moeten aanvragen.De aanvraag gaat via een MyRiziv-toepassing. Het Riziv betaalt het bedrag uit na een beslissing van de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging. De Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen kan de werking van stagediensten en stagemeesters controleren. Als die niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten, moet de Raad dat melden aan het Riziv. Dat kan bedragen zo nodig terugvorderen.