...

De grote zaal in het Brussels Square Meeting Centre zat behoorlijk vol - een stuk voller nog dan voor de Nationale Conferentie Chronische Zorg een dikke week daarvoor. Dit eerstelijnssymposium moest de tussentijdse balans opmaken van de vorderingen die zijn gemaakt sinds de Conferentie Eerstelijnsgezondheidszorg van december 2010. De presentaties en toespraken lieten ook zien wat er voor de komende periode in de steigers staat.Zorg om talentZorgambassadeur Lon Holzer kon in ieder geval een positieve balans voorleggen: de belangstelling voor de zorgberoepen zit zeker in de lift. Maar de toegenomen instroom in het verpleegkundig beroep mag zeker niet verhullen dat er nog heel wat lacunes zijn.De proefprojecten met de 'eerstelijnspsychologische functie' lopen nog en worden pas volgend jaar geëvalueerd. Maar getuigenissen van patiënten en huisartsen bevestigen dat deze projecten beantwoorden aan een belangrijke behoefte.Eénlijn.beWat de ICT betreft, is er onder meer een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen Vlaanderen en het nationale eHealth-platform, en zijn enkele proefprojecten met Vitalink afgerond. Het medicatieschema in Vitalink is naar verluidt functioneel, maar huisartsen moeten er nog wel vanuit hun dossier een vlotte toegang toe krijgen. Het is dus afwachten wat het echt geeft.De ziekenfondsen hebben hier wel hun kans gegrepen: het IMA stelt de leden van de ziekenfondsen een 'patiëntenviewer' ter beschikking. Vanaf volgend jaar kunnen alle burgers daarmee aan de slag. Om te beginnen kunnen ze via Vitalink hun vaccinatiestatus in Vaccinnet checken.Of Vitalink echt wind in de zeilen krijgt, zal pas vanaf volgend jaar kunnen blijken. Een belofte van de Conferentie uit 2010 was dat de eerste lijn, te beginnen met de huisartsen, ondersteuning zou krijgen voor al die ICT-toepassingen.Een consortium rond Syntra West, met Domus Medica als een van de partners, is nu bezig die ondersteuning concreet gestalte te geven. Coördinator van dit project, apotheker Dirk Broeckx, kwam de plannen nog eens toelichten (zie ook het interview met hem daarover in AK 2340). Het ondersteuningsproject heeft een naam gekregen - en tevens een website: (www.) éénlijn.be.Dubbel mesoniveauEen punt waarop blijkbaar nog maar weinig concrete resultaten te rapporteren zijn, is dat van de samenwerking in de eerste lijn. Natuurlijk is het Samenwerkingsplatform opgericht. Dr. Yves Rosiers van Domus Medica bracht verslag uit van de inspanningen die het Kringloket 'bottom-up' heeft geleverd om de verschillende geografische afbakeningen in de eerste lijn beter op elkaar af te stemmen, met name die van de huisartsenkringen en van het zorgregiodecreet.Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen kwam daar in zijn slottoespraak uitvoerig op terug. Volgens hem moet het mesoniveau - waarop de organisaties zich situeren die tussen de overheidsinstellingen en de individuele praktijken staan - in een strategische en een operationele laag opgedeeld worden.Op het regionaal-stedelijke, strategische niveau vindt de coördinatie tussen de verschillende organisaties in de eerste lijn plaats. Op het kleinstedelijke of praktijkondersteunende niveau stemmen de individuele zorgverleners hun activiteiten op elkaar af. De huisartsenkringen, LMN's en deel-SEL's, bijvoorbeeld, situeren zich op het praktijkondersteunende niveau.Deze nieuwe indeling moet de fragmentatie van de eerste lijn tegengaan en een vereenvoudiging van de verschillende bestaande structuren helpen bewerkstelligen.Protocolakkoord rond chronische zorgIn zijn toespraak verwees minister Vandeuren ook naar de oriëntatienota rond de chronische zorg van het Riziv en de FOD Volksgezondheid. Voorafgaand aan de Interministeriële Conferentie van februari die tot een protocolakkoord over de chronische zorg moet komen, zou het Samenwerkingsplatform zich in januari over dit plan moeten uitspreken.